Syukur

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Syukur ialah sifat seorang mukmin yang sentiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur kepada Allah ini banyak caranya seperti melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Sentiasa memuji Allah dengan menyebut kalimah tayyibah (Perkataan yang baik) seperti Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya.

MAKNA SYUKUR MENURUT BAHASA DAN AL-QURAN

Oleh Ina Salma Febriany

 “Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: “Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras” (Surah  Ibrahim, Ayat 7).

Seringkali kita mendengar ayat di atas dibaca dalam berbagai acara keagamaan baik dalam tausiyah ataupun ceramah yang mengisyaratkan perintah Al-Quran untuk bersyukur. Perintah dalam ayat di atas sangat jelas iaitu anjuran untuk bersyukur, jika ingin ditambah nikmat oleh Allah s.w.t. Kata kunci  dalam ayat ini ialah syukur. Apakah itu syukur? Kita sering sekali mendengar nasihat, “Bersyukurlah, nanti akan ditambah nikmatnya”, yang sebenarnya nasihat ini berpunca  dari Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 ini. Perintah bersyukur inilah yang menjadi tema utama awal surah Ibrahim. 

Sebelumnya (di ayat 5, Surah Ibrahim) perintah bersyukur ini sudah ditegaskan secara khusus untuk kaum Nabi Musa a.s. (Bani Israil). Tetapi, di ayat 5 termaktub bahawa bersyukur sahaja tidak cukup, umat Nabi Musa (juga secara umum umat Rasulullah s.a.w) hendaklah mampu menahan diri (bersabar) terhadap hal-hal yang kurang atau bahkan tidak disukai.  

Kembali ke lafaz “syukr”—yang terdiri atas kata syinkaf, dan ra’, secara bahasa,  kata ini bermakna membuka, menampakkan, menyingkap dan menunjukkan.  

Ahmad ibn Faris dalam karyanya “Maqayis al-Lughah mengemukakan empat makna dari kata ini. Pertama, adalah pujian kerana adanya kebaikan yang diperolehi seseorang. Kedua“syukr juga bermakna penuh atau lebat. 

Dengan demikian, dua makna tersebut berkait dengan sikap manusia yang redha dan puas atas nikmat Allah s.w.t., baik banyak ataupun sedikit. 

Melalui makna dasar tersebut itulah, maka tergambar bahawa sesiapa yang merasa puas dengan hasil yang sedikit setelah berusaha dengan sepenuh tenaga, maka hakikatnya dia akan memperolehi nikmat yang banyak, lebat, dan subur kerana balasan Allah tidak selalu dalam bentuk material yang nampak di mata kasar.  

Senada dengan Ahmad ibn Faris, pakar bahasa Arab, Syeikh ar-Raghib al-Ashfahani dalam “Mufradat”nya berpendapat bahawa kata “syukr” juga bermaksud sebagai usaha untuk menzahirkan nikmat-nikmat Tuhan (lihat pengujung surah adh-Dhuha).   

Oleh itu, makna “syakara” adalah lawan dari “kafara” (menutup) atau tidak mahu mensyukuri nikmat Allah s.w.t. 

Dengan demikian, makna kata dasar “syukr” di atas dapat kita fahami dengan perasaan “syukr” menuntut pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan dan pengamalan / memanfaatkan nikmat tersebut melalui anggota tubuh. Sehingga akhirnya, makna ini sangat rapat perkaitannya  dengan kata “yasykur”, “syakir”ataupun “syakur”. Apa perbezaan  yang ketiga?  

Kata “yasykur” (bentuk fi’l mudhari / kegiatan yang terus menerus dilakukan) bermakna berusaha bersungguh-sungguh untuk mensyukuri nikmat Allah (walau sesekali khilaf dan lupa) namun tetap berusaha. Sedangkan”syakir”, tahapnya lebih tinggi dari “yasykur”, jika perbuatan  “bersyukur” selalu dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka dia memperolehi derajat “syakir”. 

Selanjutnya, yang terakhir iaitu “syakur”. Bila perasaaan ingin dan sedar untuk mensyukuri nikmat Allah telah mendarah daging (juga bersyukur terhadap ujian dari Allah) telah menjadi keperibadian seorang hamba, maka dia telah  memperoleh derajat tertinggi iaitu “syakur”.  

Tingkatan ketiga inilah yang sulit untuk  dicapai, meskipun masih mungkin  diusahakan oleh seseorang hamba. Oleh kerana itu, Al-Quran menggambarkan bahawa sangat sedikit hamba-Nya yang mencapai derajat “syakur”, “Dan sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang “syakur” (mahu berterimakasih),” (Surah Saba, Ayat 13).

Semoga ulasan ringkas ini mampu menguatkan semangat kita untuk berusaha menjadi hamba “syakur”, hamba yang ingin dan tulus secara sedar mengucapkan terimakasih pada Tuhan yang telah memberi hidup, juga memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut kepada sesama makhluk-Nya. 

Disaring dari – https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/119984-makna-syukur-menurut-bahasa-dan-al-quran

Advertisement

Mahabbah (Cinta Allah dan Rasul)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Mahabbah (cinta Allah dan Rasul) ialah kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala yang lain. Melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama dan rela mengorbankan dirinya di jalan Allah.

MAHABBAH, AMALAN HATI UNTUK MENCINTAI ALLAH S.W.T.

Salah satu amalan hati adalah Al-Mahabbah. Dalam pandangan tasawuf, “mahabbah” bermaksud mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepada-Nya sekaligus membenci sikap yang melawan-Nya. Dijelaskan dalam buku Tafsir Al-‘Usyr Al-Akhir, dengan cinta pada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, kelazatan iman akan diperolehi.

Rasulullah s.a.w bersabda: “Ada tiga perkara, siapa yang terkumpul pada dirinya maka ia akan merasakan kelazatan iman. Iaitu bila Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dari selain keduanya, agar seseorang tidak dicintai kecuali kerana Allah dan agar ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana bencinya jika dilemparkan ke dalam neraka .(Mutaffaq ‘Alaihi).

Jika pohon keimanan telah tertanam dalam hati kemudian disirami dengan air keikhlasan dan mencontohi Rasulullah s.a.w maka, perkara itu akan membuahkan berbagai macam buah pada setiap musim dengan izin Rabbnya. Ada empat jenis mahabbah, sebagai berikut:

  • Mahabbatullah (cinta kepada Allah), inilah pokok dari keimanan.
  • Cinta dan benci kerana Allah. Hukumnya adalah wajib.
  • Cinta (yang lain) bersama Allah. Ini bermaksud cinta kepada Allah dan juga kepada yang lain dari Allah sama seperti cinta kepada Allah, seperti cintanya orang-orang musyrik pada tuhan-tuhan mereka. Ini adalah pokok dari kesyirikan.
  • Cinta yang semula jadi, seperti cinta kepada kedua orang tua, anak dan makanan. Ini diperbolehkan. Jika kamu ingin dicintai Allah, maka zuhudlah di dunia. Rasulullah s,a,w. bersabda: “Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu,” (Hadith riwayat  Ibnu Majah). 

Disaring dari –  https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/127170-mahabbah-amalan-hati-untuk-mencintai-allah-swt

Takut Allah

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Takut Allah ialah seorang muslim itu mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam.

TANDA TAKUT KEPADA ALLAH

Seorang mukmin hendaklah memiliki perasaan takut dan harap terhadap rahmat Allah. Semua perbuatan kita disaksikan oleh-Nya. Bahkan di akhirat nanti seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi ke atas semua perbuatan kita.

Dalam buku Rahsia Ketajaman Mata Hati oleh Imam al-Ghazali, dijelaskan bahawa orang mukmin ialah orang yang takut kepada Allah dengan menjaga semua anggota tubuhnya. Abul Laits pernah berkata, “Orang-orang takut kepada Allah nyata pada tujuh perkara….”

1. Lidah, iaitu dicegah dari bercakap bohong, mempersendakan orang, mengadu domba dan berkata  yang tidak bermanfaat. Seterusnya dia menyibukkan diri berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau berbincang berkaitan ilmu.

2. Hati, iaitu tidak ada perasaan permusuhan, kebohongan atau dengki terhadap kawan.  Dengki mampu menghapus semua kebajikan, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w, “Dengki mampu menghancurkan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar”. Dengki adalah satu penyakit hati yang parah yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal.

3. Pandangan mata dan perasaan, iaitu dia tidak akan memandang perkara-perkara yang haram sama ada makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Juga memandang dunia bukan untuk kesenangan, melainkan ia memandangnya sebagai peringatan.

4. Perut, iaitu dia tidak akan memasukkan barang haram ke dalam perutnya, kerana ianya  adalah dosa besar.

5. Tangan, iaitu dia tidak menyentuh perkara haram, kecuali hanya mengambil sesuatu yang dapat menambah ketaatan kepada Allah.

6. Kaki, iaitu tidak berjalan ke arah kemaksiatan, malah sebaliknya berjalan ke arah yang menjadikannya semakin taat dan redha. Contohnya, berkumpul dengan para ulama’ dan orang  saleh.

7. Taat, iaitu sikapnya murni dan ikhlas kerana Allah s.w.t. Ia takut diresapi sikap riya’ dan munafik. Jika dia mempunyai sikap seperti ini, dia termasuk dalam golongan yang difirmankan Allah, “Kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertaqwa”, (Surah Az Zukhruf, Ayat 35), dan seolah-olah Allah s.w.t. berfirman, “Sesungguhnya mereka kelak pada hari kiamat selamat dari api neraka.” 

Disaring dari – https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/113759-tanda-takut-kepada-allah

Zuhud

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Zuhud ialah satu corak kehidupan insan mukmin yang mengekang jiwa daripada terikat dengan segala rupa kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik.

ZUHUD ITU TIDAK BANGGA KERANA MEMILIKI HARTA DAN TIDAK SEDIH KEHILANGAN DUNIA

Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Orang yang zuhud tidak menjadi bangga kerana memiliki dunia dan tidak menjadi sedih kerana kehilangan dunia.

Namun orang yang zuhud itu tidak semestinya miskin, atau  hidup susah dan berwajah sedih. Mungkin ada yang menganggap bahawa zuhud itu  hendaklah hidup miskin dan berpenampilan seperti orang miskin, berwajah lemah dan sedih, tubuh seperti orang lemas yang disangkanya tawadhu’. Semua  itu tidak benar.

Ada yang menyangka bahawa zuhud itu mesti miskin dan dan diselubungi  kemiskinan dan tentunya ini tidak benar sama sekali.

Pengertian zuhud banyak dijelaskan oleh ulama’ antaranya ialah  orang zuhud itu tidak tergantung hatinya dengan dunia kerana tujuannya adalah akhirat.

Orang yang zuhud tidak bangga kerana memiliki dunia dan tidak sedih jika kehilangan dunia.

Oleh sebab itu orang kaya  juga boleh bersikap zuhud, sebagaimana kisah berikut:

Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai seorang yang memiliki wang sebanyak seribu dinar, apakah dia boleh menjadi orang yang zuhud?

Lalu beliau menjawab:

“Boleh, dengan dua syarat yaitu:

1. Tidak gembira jika hartanya bertambah dan

2. Tidak sedih jika hartanya berkurang”.

“Menjadi kaya bukanlah sesuatu yang tercela, bahkan jika dia boleh berjihad dengan sebab kekayaannya maka itu adalah yang terbaik,” ujarnya.

Rasulullah s.a.w. membenarkan Sahabatnya menjadi orang kaya dan mereka gunakan kekayaan tersebut untuk membantu meringankan beban sesama mereka dan membantu jihad di jalan Allah.

Perlu diingat bahawa kekayaan itu memang dapat  menjerumuskan seseorang kepada kesombongan dan ingatlah kebanyakan penduduk neraka adalah mereka yang sombong, mengumpulkan harta dan sangat bakhil.

Oleh itu hendaklah seseorang itu, semakin kaya semakin dermawan, bukan semakin buruk gaya hidupnya.

Agar kita sentiasa bersifat zuhud dan jauh dari ketamakan dunia, hendaklah  kita sedari bahawa  dunia ini hakikatnya adalah sementara sahaja.

Disaring dari – https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/129253-zuhud-itu-tidak-bangga-punya-harta-dan-tidak-sedih-kehilangan-dunia

Taubat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Taubat ialah keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar, melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya (taubat Nasuha).

TAUBAT NASUHA

[Fatwa al-Qardhawi]

Ada seseorang  datang dan bertanya kepada Syeikh Yusuf al-Qardhawi: “Jika seseorang telah melakukan maksiat — seperti berzina dan seumpamanya — kemudian menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan memakan harta orang lain dengan batil. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Namun, dalam hal memakan harta orang lain, dia tidak dapat mengembalikannya kerana tidak memiliki harta. Apakah taubatnya diterima?”.

Syeikh Yusuf al-Qardhawi memberi penjelasan tentang hal tersebut kepada orang itu. Menurutnya, tiga macam maksiat yang ditanyakan tersebut, yang pertama adalah zina. Pelaku maksiat ini dapat bertaubat kepada Allah, merasa menyesal, memohon ampun kepada-Nya, dan bertekad bulat tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya.

Sebahagian ulama’ memperketat syarat taubat untuk maksiat zina dengan berkata, “Dia wajib menemui keluarga wanita yang dia berzina itu dan meminta maaf kepada mereka, ini adalah kerana ianya  berkait dengan hak hamba (manusia). Dia mesti meminta maaf kepada mereka kerana mereka mempunyai hak”.


Maksudnya, lelaki yang telah berzina mesti berjumpa keluarga wanita yang dizinainya dengan berkata, “Saya telah berzina dengan isteri atau anak anda, oleh itu maafkanlah dan ampunilah saya”.

Namun kata al-Qardhawi, menurut pertimbangan akal, perkara ini mustahil berlaku kerana keluarga tersebut akan membunuhnya atau mengambil tindakan yang bermacam-macam terhadapnya.

Oleh sebab itu, para muhaqiq menetapkan bahawa bertaubat dari zina cukup dilakukan seseorang terhadap Tuhannya. “Apabila dia bertaubat, kembali ke jalan yang benar, menyesali perbuatannya dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka diharapkan Allah akan mengampuni dan memaafkannya”, kata al-Qardhawi.

Adapun yang kedua, menuduh wanita yang baik-baik berzina, wanita yang memelihara diri dan beriman, maka termasuk dosa yang sangat besar dan termasuk tujuh perkara yang merosakkan dan membinasakan di dunia dan akhirat.

Allah s.w.t. berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Surah An-Nur, Ayat 23 & 24).

Allah menetapkan hukuman bagi orang menuduh berzina ini dengan hukuman yang dikenali dengan “had qadzaf” (hukuman kerana menuduh berzina) dengan dirotan  sebanyak lapan puluh kali.

Ini merupakan hukuman fizikal, selain dari itu tidak diterima kesaksian si penuduh selepas dari itu. Ini adalah hukuman moral, yang mana maruahnya telah jatuh dan kepercayaan telah tercabut daripadanya sehingga kesaksiannya tidak diterima.

Di samping itu, ada pula hukuman keagamaan, yakni dituduh sebagai orang yang fasik, sebagaimana firman Allah, “… dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Surah An-Nur, Ayat 4).

Allah s.w.t. berfirman, “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surah An-Nur, Ayat 5).

Bagaimana pula cara untuk bertaubat dari perbuatan menuduh perempuan yang baik-baik berzina? Dalam hal ini, para fuqaha dan imam-imam berbeza pendapat. Di sini ada hak Allah s.w.t. dan ada hak bagi wanita yang dituduh itu.

Jika orang itu melakukan tuduhan tersebut di depan sekelompok manusia, maka dia  wajib mengumumkan pembohongannya di hadapan kelompok tersebut, sehingga Allah meredhainya. Atau dia berjumpa dengan wanita yang dituduh itu dan meminta maaf daripadanya.

Adapun perbuatannya yang menjatuhkan maruahnya dengan menyebarkan perkataan yang tidak benar itu ke merata  tempat, yang menyebabkan nama baik wanita itu dan juga keluarga dan anak-anaknya tercemar dan si penuduh hanya berkata, “Saya bertaubat kepada Allah”, maka hal ini tidak memadai.

la wajib mengisytiharkan pembohongannya itu dan bahawa dia telah berdusta terhadap wanita itu ataupun  dia meminta maaf dari wanita tersebut. Wanita tersebut boleh memaafkannya, tetapi  jika tidak maka si penuduh wajib menyerahkan dirinya untuk dirotan sebanyak lapan puluh kali dan dia bertaubat kepada Allah sesudah itu, maka taubatnya akan diterima.

Manakala yang ketiga, berkenaan memakan harta orang lain dengan batil dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya, sehinggakan mati syahid fi sabilillah pun tidak dapat menghapuskan hak ini. Padahal, tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada mati syahid di jalan Allah.

Ketika Nabi s.a.w ditanya oleh seseorang, “Wahai Rasulullah, jika aku gugur di jalan Allah apakah itu dapat menghapuskan dosa-dosaku?”. Baginda menjawab, “Ya”. Kemudian Baginda memanggil orang itu seraya bertanya, “Apa yang engkau katakan tadi”. Lalu orang itu berkata, “Saya berkata begini...”. Kemudian Baginda bersabda, “Kecuali hutang, Jibril yang memberitahuku tadi”. (Hadith riwayat Muslim).

Hutang dan semua yang bersangkutan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Maka memakan harta orang lain dengan jalan rasuah, merampas, menipu atau dengan  apa cara sekalipun yang haram, kemudian mengatakan, “Saya bertaubat kepada Allah” , atau hanya dengan menunaikan haji, berjihad dan mati syahid, ianya belum mencukupi.

Ia wajib mengembalikan harta benda tersebut kepada pemiliknya, dan selain dari itu  adalah tidak  memadai. Jika dia tidak mampu mengembalikannya, maka hendaklah ia pergi kepada si pemilik harta itu dan meminta keredhaannya, mudah-mudahan mereka menghalalkannya.

Jika mereka tidak menghalalkannya, maka dia wajib berniat dalam hati bahawa sebaik sahaja dia memperolehi pendapatan, dia akan mengembalikannya kepada orang yang mempunyai hak itu.

Sekiranya dia meninggal dunia sebelum dapat melunasi hutang dan apa-apa yang berkaitan dengan harta  tersebut, sedangkan dia berniat dengan sungguh-sungguh hendak mengembalikannya, maka Allah akan menyelesaikan masalah itu dengan pihak yang berkaitan  denganya di hari kiamat  nanti. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Disaring dari – https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/11109-fatwa-qaradhawi-taubat-nashuha

SEMBILAN TANDA TAUBAT DITERIMA ALLAH S.W.T.

Manusia tidak luput dari dosa, dan kita diperintahkan untuk sentiasa bertaubat atas dosa tersebut. Tetapi kita seringkali lalai dan mengulangi melakukan dosa itu. Bagaimana untuk kita ketahui bahawa taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah s.w.t?

Mengutip perkataan ahli hikmah Syeikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya “al-Munabbihat ala al-Isti dad lil Yaumil Mi’ad”, dia  mengatakan bahawa tidak ada yang dapat  memutuskan dengan pasti  adakah taubat seseorang itu  diterima atau tidak.

Walaupun begitu, ada beberapa tanda yang menunjukkan  taubat seseorang diterima oleh Allah s.w.t. Berikut adalah  tanda atau ciri-ciri tersebut:

1. Hati lebih tenang dan tenteram

2. Suka bersama-sama dengan orang-orang soleh

Tanda taubat seseorang diterima oleh Allah adalah ramainya teman-teman yang soleh dan solehah di sekelilingnya. Ini bermakna dia tidak lagi selesa untuk berkawan dengan teman–teman lamanya  pada ketika dia melakukan banyak dosa dan maksiat dahulu.

Allah Ta’ala berfirman:

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِين   ١١٢

“(Mereka itu ialah): orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (yang bersifat demikian)”. (Surah at-Taubah, Ayat  112)

3. Menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah s.w.t.

4. Banyak bersyukur

Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketaqwaan seseorang. Oleh kerana itu semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia maka akan semakin tinggi kesadaran diri akan kebesaran Allah dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat–nikmat yang Allah berikan kepadanya.

Allah Ta’ala berfirman:

۞أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيَٰهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣

“Tidakkah engkau ketahui (wahai Muhammad) tentang orang-orang yang keluar (melarikan diri) dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka:” Matilah kamu ” kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnia-Nya kepada manusia (seluruhnya), tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”. (Surah Al-Baqarah, Ayat  243)


5. Akhlaknya semakin baik

Seseorang yang bertaubat pastinya berusaha untuk memperbaiki akhlaknya dan Allah akan senantiasa membantu hati hamba-Nya yang bertaqwa sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik.

Allah berfirman :

إِنَّآ أَخۡلَصۡنَٰهُم بِخَالِصَةٖ ذِكۡرَى ٱلدَّارِ ٤٦

“Sesungguhnya Kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat”. (Surah Sad, Ayat 46)

6. Suka bersedekah

7. Menjaga penampilan / aurat

Allah Ta’ala akan sentiasa membimbing hati hamba-Nya yang benar–benar ikhlas bertaubat sehingga dia semakin beristiqamah dalam menjaga penampilan dan auratnya. Untuk istiqamah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah.

Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”. (Surah Al-Ahzab, Ayat 59)

8. Menjaga kelakuan dan kata-katanya

9. Sentiasa merasa berdosa dan terus berusaha memperbaiki diri.

Yang paling utama dari syarat taubat adalah menyedari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya.

Setelah seseorang memperbaiki diri dan bertaubat, dia tidak akan merasa cukup dengan ibadah yang telah ia lakukan, seolah-olah dosanya masih terus ada, mungkin ianya dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukannya. Oleh itu, dia akan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan  untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Wallahu A’lam. 

Disaring dari artikel asal – https://www.fiqhislam.com/agenda/syariah-akidah-akhlak-ibadah/131672-9-tanda-taubat-diterima-allah-ta-ala

PERKARA-PERKARA GHAIB

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

BAHAGIAN PERTAMA


Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah beriman kepada semua perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah berdasarkan kefahaman al-Salaf al-Shalih tanpa menafikannya atau mentakwilkannya

Penjelasan:

Beriman kepada perkara-perkara ghaib merupakan salah satu aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Alif, Laam, Miim. Kitab Al-Quran itu, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang kesempurnaannya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan) solat serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Surah al-Baqarah, Ayat 1-3]

Antara sekian banyak perkara ghaib yang wajib diimani, empat daripadanya lazim diperselisihkan oleh umat Islam masa kini. Empat perkara tersebut adalah:

Pertama: Beriman kepada Qadha’ dan Qadar, bahawa ianya telah ditulis sejak awal:

“Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh Mahfuz) yang nyata”. [Surah Hud, Ayat 6]

Kedua: Beriman kepada kewujudan makhluk ghaib seperti malaikat, jin dan syaitan.

Kewujudan makhluk-makhluk tersebut diterangkan dalam pelbagai ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang sahih. Antaranya:

“Sesiapa memusuhi Allah dan memusuhi malaikat-malaikat-Nya dan rasul-rasul-Nya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir”. [Surah al-Baqarah, Ayat 98]

“Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jualah yang mencipta jin-jin itu”. (Surah al-An‘aam, Ayat 100]

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; dan sesiapa yang menurut jejak langkah Syaitan, maka sesungguhnya Syaitan itu sentiasa menyuruh (pengikut-pengikutnya) melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar”. [Surah al-Nur, Ayat 21]

Ketiga: Beriman kepada khabar-khabar akhir zaman.

Terdapat banyak hadith sahih yang menerangkan tentang khabar-khabar akhir zaman seperti penurunan Nabi ‘Isa, kedatangan Dajjal, Imam Mahdi, Yakjuj dan Makjuj serta lain-lain. Khabar-khabar ini diimani tanpa dinafi atau ditakwilkan. Ini adalah kedudukan pertengahan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah antara kelompok pertama iaitu, mereka yang menafikan khabar-khabar akhir zaman dan yang kedua, mereka yang mentakwilkan khabar-khabar tersebut.

Kelompok pertama menafikan khabar-khabar akhir zaman dengan alasan mustahil Rasulullah s.a.w dapat meramalkan apa yang bakal berlaku. Kemudian, ia juga dinafikan kerana kebanyakan khabar tersebut, sebagaimana yang difahami oleh kelompok ini, bersifat meramalkan sesuatu yang negatif kepada umat. Ini menyebabkan umat Islam hanya duduk dan menunggu apa yang diramalkan dengan sikap berputus asa.

Alasan kelompok pertama dijawab, bahawa Rasulullah s.a.w sememangnya tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Apa yang Baginda khabarkan sebenarnya adalah perkara-perkara ghaib yang diwahyukan kepada Baginda oleh Allah s.w.t., sebagaimana firman-Nya:

“Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahui-Nya itu kepada sesiapapun, melainkan kepada mana-mana Rasul yang diredhai-Nya (untuk mengetahui sebahagian dari perkara ghaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian) maka Dia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya (sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan)”. [Surah al-Jin, Ayat 26 & 27]

Ada pun alasan kedua, negatif atau positif sesuatu khabar bergantung kepada orang yang mentafsirkannya, sama ada dia memiliki minda yang negatif atau positif. Sebagai contoh, apabila dikatakan pasaran saham akan mengalami kejatuhan, orang yang berminda negatif akan meninggalkan sebarang urusniaga pelaburan. Namun orang yang berminda positif akan meneruskan urusniaga pelaburan, hanya dia lebih berhati-hati dan berwaspada.

Justeru apabila Rasulullah s.a.w menerangkan sebahagian perkara yang bakal terjadi, ia bukan untuk menyuruh umat Islam menjadi malas dan putus asa. Sebaliknya untuk menyuruh umat Islam lebih berhati-hati dan berwaspada dalam beragama kerana banyaknya ujian dan cabaran pada akhir zaman.

Kemudian wujud pula kelompok kedua yang mentakwilkan khabar-khabar akhir zaman. Mereka mendakwa khabar-khabar tersebut hanyalah satu kiasan, tidak untuk difahami secara zahir. Oleh itu, sebagai contoh, kita lazim mendengar kelompok kedua ini berkata yang dimaksudkan dengan Dajjal adalah presiden negara tertentu manakala Imam Mahdi adalah presiden sebuah negara lain yang berani melawan presiden “Dajjal” tersebut.

Penakwilan seperti ini ditolak kerana tujuan Rasulullah s.a.w mengkhabarkan perkara-perkara akhir zaman adalah untuk kita berhati-hati terhadapnya dan menggiatkan usaha untuk menanganinya. Jika dikatakan khabar-khabar tersebut hanya satu kiasan, masing-masing pihak akan memiliki takwilan tersendiri sehingga akhirnya tiada siapa tahu apa dan siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Akhirnya khabar-khabar akhir zaman tersebut menjadi sesuatu yang sia-sia kerana gagal mencapai objektifnya. Mustahil Rasulullah s.a.w melakukan sesuatu yang sia-sia untuk umat Baginda.

Sesungguhnya kemuliaan dan kebenaran berada pada Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang berada di pertengahan antara dua kelompok di atas.

Keempat: Beriman kepada khabar-khabar selepas kematian seperti soal jawab kubur, nikmat dan azab kubur, kebangkitan semula, suasana di Padang Mahsyar, telaga Haudh, melihat Allah, pemberian syafaat oleh Rasulullah s.a.w, titian Sirat, syurga, neraka dan sebagainya.

Disaring oleh https://darulkautsar.wordpress.com/ dari artikel https://hafizfirdaus.com/ebook/ASWJ/ciri2A.htm


BAHAGIAN KEDUA

Mempercayai hal-hal yang ghaib merupakan salah satu syarat benarnya keimanan. Ghaib secara bahasa adalah sesuatu yang tidak nampak. Manakala ghaib menurut istilah adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera tetapi ada dalil tertulis yang menjelaskan akan kewujudannya, seperti syurga, neraka dan apa yang ada di dalamnya, alam malaikat, hari akhirat, alam langit dan lain-lain yang tidak mampu diketahui manusia kecuali bila ada wahyu dari Allah s.w.t.

Beriman kepada hal yang ghaib bererti meyakini ciptaan Allah s.w.t. yang berada di luar dunia nyata, dan meyakini secara penuh tentang kekuasaan Allah. Namun percaya atau beriman kepada hal yang ghaib bukan bermaksud meyakini bahawa makhluk ghaib itu memiliki kekuatan penuh, kerana jika menyakini makhluk ghaib itu mempunyai kuasa penuh akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah s.w.t.

Beriman kepada yang ghaib adalah termasuk salah satu dasar dari aqidah Islam, bahkan ghaib itu merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah s.w.t. Oleh itu, setiap muslim wajib beriman kepada yang ghaib, tanpa sedikitpun ada rasa ragu.

Hal ghaib yang wajib diimani, yaitu :

Pertama, Alam Barzakh. Barzakh maksudnya sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat. Hubungannya dengan Hari Akhirat, alam barzakh adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Kehidupan alam barzakh adalah kehidupan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Kehidupan di alam barzakh ibarat perhentian sementara. Di alam ini semua ruh orang yang sudah meninggal berkumpul untuk persiapan memasuki kehidupan akhirat. Di tempat penantian ini berlaku kenikmatan atau seksaan yang sering kita dengar dengan istilah nikmat kubur dan seksa kubur.

Di tempat penantian ini, orang-orang yang di dunia banyak mengerjakan amal soleh, yang bertaqwa kepada Allah akan mendapat layanan yang baik dari malaikat. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunia banyak melakukan kejahatan dan maksiat, akan dilayan dengan kasar dan diseksa oleh malaikat.

Adapun hamba yang mukmin, di saat kematiannya, ruh itu akan keluar dengan tenang. Adapun orang kafir, ketika mereka akan meninggal, datanglah malaikat yang mencabut ruh mereka dengan kasar.

Kedua, Mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul untuk menjalani pemeriksaan atau perhitungan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Firman Allah: “Dan kami kumpulkan mereka, maka kami tidak meninggalkan di antara mereka seorang pun”. (Surah Al-Kahfi, Ayat 47)

Padang mahsyar adalah suatu tempat yang berupa padang pasir tandus, kering kontang, sangat terik dan sangat luas. Dalam suatu hadith digambarkan bahawa orang-orang yang berada di padang mahsyar akan menderita kehausan, kelaparan, dan kepanasan luar biasa. Udara dan tanah yang dipijak sangat panas, kerana jarak matahari hanya beberapa meter di atas kepala. Sementara itu, semua orang tidak ada yang memakai alas kaki. Di sana tidak ada tempat berteduh.

Dalam keadaan yang sangat sukar tersebut manusia sibuk hanya dengan diri masing-masing. Mereka tidak peduli dengan orang lain, tidak kira anak, suami, isteri, ayah, ibu, bapa dan ibu saudara, datuk dan nenek, jiran tetangga dan sahabat handai. Masing-masing berusaha mengatasi kesulitan dan penderitaan diri sendiri. Setiap diri berkeluh kesah dan memohon kepada Allah agar meringankan penderitaan yang amat sangat tersebut. Bagi orang-orang yang beramal soleh ketika hidup di dunia, Allah akan memberikan pertolongan atau syafa’at berupa rasa sejuk dan dipercepatkan segala urusannya. Sebaliknya, kepada orang-orang kafir, munafik, musyrik dan ahli maksiat, Allah akan membiarkannya sahaja.

Mengapa Allah mengumpulkan manusia di Padang Mahsyar? Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia atas segala perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Yang perlu diketahui bahawa dunia merupakan tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat menuai. Bila di dunia ini kita menanam amal soleh, maka di akhirat kita akan menerima kebahagiaan.

Di Padang Mahsyar Allah meminta semua manusia untuk bertanggungjawab ke atas semua perbuatannya. Manusia akan dihadapkan pada sidang pengadilan yang dipimpin oleh Yang Maha Adil dan sekaligus manusia dikehendaki menjelaskan semua perbuatan mereka di dunia ini.

Ketiga, Hisab. Hisab adalah perhitungan semua amal perbuatan manusia semasa berada di dunia dan akan akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada pula yang dikurangi. Semuanya adalah sebagaimana amal perbuatan manusia yang dicatat dalam buku catatan amal. Semua orang dapat mengetahui isi buku laporan ini, walaupun orang tersebut tidak dapat membaca.

Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Mujadilah, ayat 6 : “Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah (pada hari kiamat), lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan (ingatlah), Allah menjadi Saksi akan tiap-tiap sesuatu”.

Setiap orang mendapat buku laporan dan menerimanya dengan keadaan yang berbeda. Ada yang menerima dari sebelah kanan dan ada yang dari sebelah kiri. Ada yang menerima dengan wajah gembira dan ada pula yang menerima dengan wajah ketakutan.

Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Insyiqaq, ayat 7-13: “Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya, Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)!”.

Suasana pada waktu itu amat getir dan menakutkan, manusia tidak mungkin dapat berdusta atau membela diri. Semua anggota badan dan semua amal nampak hidup dan bertindak sebaga saksi. Dari hasil hisab itulah ditentukan balasan dari amal perbuatan manusia, orang-orang yang hidupnya di dunia sentiasa melakukan amal soleh akan mendapat balasan yang menggembirakan di syurga. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan dan maksiat serta yang tidak beriman akan mendapat balasan azab di neraka.

Keempat, Mizan. Iaitu timbangan. Amal perbuatan manusia dihisab dengan timbangan atau neraca yang adil. Mizan Allah memiliki ketetapan yang tidak mungkin gagal walaupun sedikit. Semua amal perbuatan manusia dari yang paling kecil sehingga yang paling besar ditimbang dengan timbangan tersebut. Hasil dari timbangan itu akan menentukan sama ada seseorang akan hidup bahagia atau sengsara. Firman Allah: ”Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti kami mendatangkan (pahala)nya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.” (Surah Al-Anbiya, Ayat 47).

Di dalam Surah al-Mukminun ayat 102-104 diterangkan: “Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat”. (Surah Al-Mukminun, Ayat 102-104)

Kelima, Titian Shirat. Secara bahasa “shirat” adalah jalan yang terang. Sedangkan menurut istilah “shirat” adalah jambatan yang terbentang di atas neraka menuju ke syurga, yang mana semua manusia akan melaluinya. Shirat itu sangat jauh jaraknya, tidak ada orang yang mampu melaluinya kecuali orang yang memiliki pendirian teguh dalam agama dan selalu istiqamah taat kepada Allah s.w.t., mencintai Rasulullah s.a.w dan senantiasa menolong sesama manusia.

Titian Shirat adalah jalan yang gelap dan panas. Melalui titian shirat adalah ujian berat, malah yang paling berat pada hari kiamat, sebab di atasnya ada berbagai perkara yang menggerunkan, mencemaskan dan membimbangkan.

Titian Shirat adalah licin dan menyebabkan tergelincir. Lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang.

Sifat-sifat tersebut adalah sebagaimana riwayat Sa’id al-Khudri r.a., sebagai berikut:

بَلَغَنِيْ أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ (رواه مسلم)

“Telah sampai kepadaku bahawa titian ini (ash-shirath) adalah lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang”. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim 1/167)

Orang yang meniti titian shirat tersebut terbahagi kepada dua kumpulan. Satu, orang kafir, mereka terus dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah s.w.t., “Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi”. (Surah Huud, Ayat 98).

Kumpulan kedua, orang mukmin, mereka melintas titian shirat tersebut sebagaimana dengan amalan mereka. Dalam hal ini ada tiga kategori: Mereka yang melaluinya tanpa sebarang rintangan. Mereka yang pada mulanya malang (bersusah payah), tetapi kemudiannya ia selamat darinya. Mereka yang masuk ke dalam neraka tetapi kemudiannya ia selamat darinya. Sabda Rasulullah s.a.w,

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُهَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ. وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ “اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ” وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ. قَالُوْا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ أَوْ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْمُجَازَى (رواه البخاري)

“Titian (jambatan) lalu dipasang di antara dua tepi jahanam dan aku dan umatkulah yang mula-mula menyeberanginya. Tidak ada yang berani bercakap ketika itu selain para rasul, dan seruan para rasul ketika itu yang ada hanyalah, “Allaahumma sallim sallim (Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami)”. Di neraka jahannam terdapat besi-besi pengait seperti duri pokok berduri yang namanya Sa’dan. Bukankah kalian sudah tahu pokok berduri Sa’dan?”. Para Sahabat menjawab, “Benar, wahai Rasulullah”. Nabi meneruskan: “Sesungguhnya pokok itu seperti pokok berduri Sa’dan, cuma tidak ada yang tahu berapa besar selain dari Allah. Pokok itu mengait seseorang sesuai dengan kadar amal mereka, ada di antara mereka yang celaka dengan saki baki amalnya atau terikat dengan amalnya, di antara mereka ada yang binasa yang selamanya dengan amalnya atau terikat dengan amalnya, di antara mereka ada yang diseberangkan”. (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Amalan yang menyelamatkan dari shirat: Iman kepada Allah; banyak sedeqah; amar ma’ruf dan nahi mungkar; menolong orang yang memerlukan bantuan; memenuhi keperluan manusia dan mengeluarkannya dari kesempitan; dan amalan yang menyampaikan pada syafa’at Nabi.

Keenam, Syurga Dan Neraka. Syurga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas beribadat, beriman dan bertaqwa kepada Allah s.w.t. Syurga penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan di syurga tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan dan kegembiraan yang terdapat di dunia. Indahnya panorama di pergunungan dan kesegaran udaranya tidak dapat disamakan dengan indahya alam di syurga. Keindahan yang berada di dunia bersifat sementara, tetapi keindahan dan kesenangan di akhirat bersifat kekal.

Disaring oleh https://darulkautsar.wordpress.com/ dari artikel https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-31-iman-kepada-yang-ghaib

AMALAN HATI YANG DITUNTUT (MAHMUDAH)

1) Taubat Taubat ialah keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar, melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya (taubat Nasuha)

2) ZuhudZuhud ialah satu corak kehidupan insane mukmin yang mengekang jiwadaripada segala rupa kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik.

3) Takut AllahTakut Allah ialah seorang muslim itu mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam.

4) Mahabbah (cinta Allah dan Rasul)Mahabbah (cinta Allah dan Rasul) ialah kasih seorang mukmin kepada Allah dan RasulNya melebihi segala yang lain. Melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama dan rela mengorban dirinya ke jalan Allah.

6) Syukur Syukur ialah seorang mukmin yang sentiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur kepada Allah ini banyak caranya seperti melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Sentiasa memuji Allah dengan menyebut kalimah tayyibah (Perkataan yang baik) seperti Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya.

7)  IkhlasIkhlas dan benar ialah mukmin yang sentiasa membersihkan amalannya dinamakan orang yang benar ikhlas. Setiap amalan ibadah
atau pekerjaan agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati, ihsan kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah seolahnya Allah berada dihadapan kita.

8) Tawakkal Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha.

9) Redha Reda dengan qadak Allah ialah salah satu daripada sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah sama ada baik atau buruk diterima dengan syukur atau sabar.

10) Ingat MatiMengingati mati ialah mukmin yang sentiasa mengingati mati adalah orang yang pintar, kerana mereka sentiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang dilaksanakan.

Perbendaharaan Di Syurga: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO –  [ Durasi – 7m 56s ] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Perbendaharaan Di Syurga: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/bD5CKuz9cFQ ]

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

PERBENDAHARAAN DI SYURGA: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Maksudnya: Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah.

Antara kelebihannya:

(a) Nabi s.a.w berkata kepada beberapa orang Sahabatnya:

ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى، يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلى بالله

Maksudnya: “Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga?”. Jawab Sahabat: “Tentulah mahu, wahai Rasulullah”. Kata Baginda: “Ucapkan لا حول ولا قوة إلى بالله “. (Hadith riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).

(b) Di dalam satu hadith yang lain pula Nabi s.a.w. bersabda kepada Qais bin Sa’ad begini:

الا أدلك على باب من ابواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله

Maksudnya: “Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga?”. Kata Qais, aku menjawab: “Tentulah mahu, wahai Rasulullah”. Kata Baginda: “Ucapkan لا حول ولا قوة إلا بالله.” (Hadith riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, Haakim, Thabaraani dan Baihaqi di dalam “Syu’ab al-Iman”).

(c) Ketika Nabi s.a.w. bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s. pada malam Mi’raj, Nabi Ibrahim berkata:

يا محمد، مر أمتك يكثرؤا من غراس الجنة، فإن تريتها طيبة، وأرضها واسعة. قال محمد صلى الله عليه وسلم. وما غراس الجنة؟ قال: لاحول ولا قوة إلا بالله.

Maksudnya: “Wahai Muhammad! Suruhlah umatmu memperbanyakkan tanaman syurga. Kerana tanahnya baik dan buminya luas”. Nabi s.a.w bertanya: “Apa itu tanaman syurga?”. Jawab Nabi Ibrahim: “(Ucapan) لا حول ولا قوة إلا بالله “. (Hadith riwayat Ahmad, Ibnu Hibbaan, at-Thabaraani dan Baihaqi di dalam “Syu’abul Iman)”.

Saiyyidul Istighfar (Penghulu Istighfar)

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 5m 42s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH – Saiyyidul Istighfar (Penghulu Istighfar)

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/C-NOdNuSS68 %5D

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

SAIYYIDUL ISTIGHFAR (PENGHULU ISTIGHFAR)

Amalkan Saiyyidul Istighfar. Lafaznya adalah seperti berikut:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Maksudnya: Ya Allah Engkaulah Tuhanku. Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui ni’mat yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Antara kelebihannya:

Nabi s.a.w bersabda:

سيد الإستغفار ان تقول اللهم انت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء لك بذنبي, اغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها .فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من الجنة

Maksudnya: “Penghulu Istighfar ialah engkau mengucapkan: “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan Janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui ni’mat yang Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau”.

Rasulullah s.a.w bersabda seterusnya: “Sesiapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum petang, dia ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh yakin, lalu dia mati sebelum pagi, dia juga ahli syurga”. (Hadith riwayat al-Bukhari, Abu Daud, Ahmad, an-Nasaa’i, al-Bazaaar dan lain-lain).

ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – 12 Zikir Mudah Dan Sahih]

VIDEO – [Durasi – 10m 52s] – AMALAN DARI HADITH SAHIH- ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

[ Tonton video di atas melalui saluran YouTube – https://youtu.be/ZjNmY5Zz7Cw ]

AMALAN MUDAH DAN RINGKAS TETAPI BESAR PAHALA DAN KELEBIHANNYA MENURUT HADITH-HADITH RASULULLAH S.A.W

[ Muat Turun – Nota 12 zikir mudah dan sahih – Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w ]

ZIKIR – سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Salah satu zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah s.a.w dan dikatakan besar kelebihannya ialah zikir berikut:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

Maksudnya: Maha suci Allah dan dengan memuji-Nya.

Antara kelebihannya:

(a) Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan سبحان الله وبحمده dalam satu hari sebanyak seratus kali akan digugurkan kesalahan-kesalahannya (dosa-dosanya), walaupun ia seperti buih di laut”. (Hadith riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibbaan, al-Bazzaar, at-Thabaraani dan lain-lain).

(b) Di dalam satu hadith yang lain Baginda bersabda begini:

من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله وبحمده، مائة مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحد قال مثل ما قال. أو زاد عليه.

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan pada waktu pagi dan petang سبحان الله وبحمده seratus kali, nescaya tidak ada orang yang akan membawa sesuatu (pahala) yang lebih baik daripada apa yang dibawanya pada hari kiamat nanti, kecuali seseorang yang mengucapnya sebanyak yang diucapnya itu atau lebih lagi daripada yang diucapnya”. (Hadith riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasaa’i, Baihaqi dan lain-lain).

(c) Di dalam satu hadith yang lain pula Nabi s.a.w menyatakan kelebihannya begini:

من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة

Maksudnya: “Sesiapa mengucapkan سبحان الله وبحمده akan ditanam untuknya sepohon kurma di dalam syurga”. (Hadith riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Hibbaan, al-Haakim dan an-Nasaa’i di dalam “Amalul Yaumi Wa al-Lailah”).