Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Asas tauhid [1] dan perkara yang sah untuk diasaskan i’tikad [2] di atasnya ialah seseorang itu wajib mengucapkan: Saya beriman [3] dengan Allah [4], para malaikat-Nya [5], kitab-kitab-Nya [6], Rasul-rasul-Nya [7], kebangkitan selepas kematian [8], ketentuan baik dan buruk [9] daripada Allah, Perhitungan, Timbangan, syurga dan neraka. Semuanya itu hak. Allah s.w.t itu satu [10], bukan dari segi bilangan [11] tetapi dari segi tiada sekutu bagi-Nya, tiada melahirkan anak [12], tiada dilahirkan dan Dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk dan tiada satupun daripada makhluk yang menyerupaiNya [13].

NOTA KAKI :

[1] Tauhid bermaksud mengesakan Allah s.w.t pada zat-Nya, sifat-Nya dan perbuatan- Nya. Yakni hendaklah seseorang itu membersihkan dirinya dari semua bentuk kesyirikan dan beri’tikad bahawa Allah s.w.t. Esa, dan tidak ada sekutu baginya, tidak pada zat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, nama-nama-Nya dan hukum-hukum-Nya. Dia-lah yang menciptakan dan mentadbir alam ini, mengatur urusan makhluk-makhluk-Nya.

[2] Iktikad bermaksud mengikat simpulan dengan kukuh kemudian ia dipakaikan bagi menunjukkan pegangan hati yang kuat dan kukuh seperti simpulan yang kemas yang tidak akan terurai. Aqidah menjadi kata istilah kepada anutan dan kepercayaan seseorang kepada Tuhannya dan urusan agama yang diyakininya.

[3] Iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan, tiada syak dan syubhat. Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan lafazkan dengan lidah dengan penuh kerelaan dan pilihan bukan terpaksa dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir’aun. (Surah Yunus: 90-91)

[4] Beriman dengan Allah s.w.t. merangkumi:

  1. Beri’tiqad bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengaturkannya, memberikan rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah s.w.t.
  2. Beri’tiqad bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah s.w.t.
  3. Beri’tiqad bahawa Allah s.w.t memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang layak dengan-Nya, tidak menyerupai makhluk dalam mana-mana sifat-Nya. Firman Allah taala, mafhumnya: “Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya; Adakah engkau mengetahui sesiapapun yang senama dan sebanding denganNya?: (Maryam: 65)

[5] Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia seperti makan, minum dan berkeluarga. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan dan tidak melakukan ma’siat. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan dalam al-Quran dan hadith dengan nama-nama atau dengan tugas-tugas mereka.

[6] Bahawa Allah s.w.t. menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai kalam dan wahyu-Nya bukan kalam manusia. Wajib kepada kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah . Ia menuntut kita supaya beriman dengan kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah dan bertindak mengikut tuntutan kitab.

[7] Beriman dengan para rasul bererti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah s.w.t dan mereka sesungguhnya telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan rasul pilihan Allah s.w.t. Firmannya, mafhumnya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat ada Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka); Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut’. Maka antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu)”. (Surah al-Nahl: 36)

Firmannya lagi, mafhumnya: “Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum mu; di antaranya yang tidak Kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seseorang Rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah; (maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul) kerana apabila datang perintah Allah (menimpakan azab) diputuskan hukum dengan adil; pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah”. (Surah Ghafir: 78)

[8] Maksudnya ialah beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi selepas daripada kehidupan dunia ini. Segala khabar yang diberitakan oleh Allah s.w.t. selepas kematian sehingga ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka hendaklah diimani dan diyakini. Hari Kiamat merupakan akhir kepada dunia dan permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi yang dijadikan untuk perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan di dunia.

[9] Maksud beriman dengan qadha dan qadar ialah beri’tiqad bahawa setiap apa yang ada di alam ini yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat sehinggalah perbuatan manusia samada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat semuanya dengan qada’ dan qadar Allah s.w.t., iradah-Nya, ciptaan-Nya dan kekuasaan-Nya. Walaupun begitu Allah s.w.t. hanya mengasihi dan redha kepada iman, taat dan kebaikan akan tetapi Dia tidak redha kepada kekufuran, maksiat dan kejahatan. Makna qadar ialah ta’alluq ilmu dan kehendak Allah s.w.t. dengan sekalian makhluk sejak azali sebelum kewujudan mereka lagi. (lihat ‘Ubaydullah al- Mubarakpuri, Mir’ah al-Mafatih Sharh Mishkah al-Masabih, jil. 1, hal. 158)

[10] Dalilnya ialah, ayat Quran, mafhumnya: “Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain dari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani”. (al-Baqarah; 163). Wajib mentauhidkan Allah s.w.t, mengesakan Allah, beriman bahawa Allah itu tuhan yang satu tiada yang lain.

[11] Jika satu dari segi bilangan maka satu sebagai permulaan kepada yang lain selepasnya dan ini mustahil bagi Allah s.w.t. Dikatakan juga satu itu terdiri daripada dua separuh. Jika demikian bererti Dia mempunyai juzu’ yang membentuk-Nya dan ini juga mustahil bagi Allah s.w.t. Maksud Imam Abu Hanifah ialah mensabitkan bahawa ketuhanan itu bagi Allah sahaja dan menafikannya bagi yang lain. Tiada sesuatupun layak dipanggil sebagai tuhan kecuali Allah s.w.t.

[12] Menafikan dan membatalkan berbilang tuhan dengan cara tawallud (beranak dan diperanakkan). Sesuatu yang dilahirkan itu menyamai dengan yang melahirkan. Dan Allah s.w.t. maha suci dari mempunyai sesuatu yang sama dengan-Nya.

[13] Dalil, ayat Quran yang mafhumnya: “Tiada sesuatupun yang sebanding dengan-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat”. (al-Shura; 11). Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah, baik dari segi zat, sifat mahupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifat-Nya.

Pertama – Sempurnanya Sifat-Sifat Allah s.w.t Azali Dan Abadi

Dia sedia kala dan berkekalan dengan nama-namaNya dan sifat-sifatNya yang zati dan fi’li. Sifat-sifat zati [14] itu ialah hidup, kuasa, ilmu, kalam, mendengar. melihat dan kehendak. Manakala sifat fi’li ialah menciptakan, merezekikan, mengadakan, mercipta, membuat dan sifat fi’li yang lain. Allah tetap azali dengan sifat-sifat dan nama-namaNya. Tidak ada satupun nama dan sifatNya baru bertambah [15].

Dia sedia kala mengetahui dengan ilmuNya, dan ilmu itu sifat pada azali. Dia maha berkuasa dengan kudratNya dan kudrat itu sifat pada azali, berkata-kata dengan kalamNya, dan kalam itu sifat pada azali, menciptakan dengan sifat mencipta, dan sifat mencipta itu pada azali, membuat dengan sifat perbuatanNya, sifat perbuatan sabit pada azali, yang membuat ialah Allah, membuat itu sifat pada azali [16]. Yang dibuat itu makhluk dan perbuatan Allah tidak makhluk.

Sifat-sifatNya sabit pada azali bukan baharu dan bukan diciptakan. Sesiapa yang mengatakannya diciptakan, baharu atau dia tidak memutuskan apa-apa atau dia meragui pada kedua-duanya maka kafirlah dia dengan Allah s.w.t.

NOTA KAKI:
[14] Sifat Zati ialah sifat yang tidak terpisah dari zat. Manakala sifat fi’li ialah sifat perbuatan iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Menurut Mulla ‘Ali Al-Qari, setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya maka itu sifat Zat dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah maka itu sifat fi’li seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki .
[15] Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat Khaliqiyyah (sifat sebagai pencipta) maka bererti sebelum ini tidak ada sifat tersebut, ini tentu sekali mustahil kerana berlaku ketidaksempurnaan sifat. Kata Imam al-Tahawi: Allah sentiasa dengan Sifat-sifat-Nya sejak azali sebelum penciptaan makhluk-Nya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifat-Nya dengan sebab ada mereka itu. Sebagaimana sifat-sifat-Nya tetap demikian sejak azali maka begitu tetap demikian tiada berkesudahan. Ini menunjukkan bahawa walaupun makhluk baru tercipta tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu muta’allaq bagi sifat mencipta, tidak semestinya baharunya muta’allaq maka sifat mencipta itu baharu kerana ia ta’aluq sifat adalah berlainan dengan Sifat.
[16] Dalil kepada perkara ini ialah, ayat Quran, mafhumnya: “Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha bijaksana” (al-Nisa’: 111), “Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji”. (al-Nisa’: 131), “Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (al-Nisa’: 134) , Wajah istidlal dengan ayat-ayat di atas ialah lafaz “kaana” menunjukkan kepada itsmrar (berterusan) sejak dari dahulu bukan baharu ada. “Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat”. (al-Syura: 11), “Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu”. (al-Baqarah: 284). Ayat-ayat di atas menunjukkan sifat-sifat Allah berterusan kekal kerana ayat dalam bentuk jumlah ismiyyah (ayat namaan) dan ia menunjukkan kepada berterusan dan berpanjangan.

Kedua – Al-Quran Kalam Allah

VIDEO – Syarah Kitab Fiqh Akbar (Imam Abu Hanifah) – Tajuk 2 – Ust Mohdd Hanief Awang Yahaya

AUDIO –  Dengar “On-line” Atau Muat Turun

Al-Quran adalah kalam Allah ditulis dalam lembaran, dihafaz dalam hati-hati, dibaca dengan lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, lafaz kita yang menyebutkan al-Quran adalah makhluk, tulisan kita akan al-Quran adalah makhluk, bacaan kita akan al-Quran adalah makhluk. Tetapi al-Quran bukan makhluk.[17]

Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai menceritakan tentang Nabi Musa dan nabi-nabi-Nya yang lain dan tentang Firaun dan Iblis, semuanya itu adalah kalam Allah sebagai pengkhabaran tentang mereka. Kalam Allah bukan makhluk. Kata-kata Nabi Musa dan makhluk-makhluk yang lain adalah makhluk, al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk.

Kalam Musa dan makhluk-makhluk lain adalah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, qadim, tidak seperti kalam mereka. Nabi Musa mendengar kalam Allah seperti yang difirmankan Allah: “Dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa”. Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali, sebelum Dia berkata-kata dengan Musa a.s. Allah bersifat dengan sifat mencipta sejak azali sebelum Allah mencipta mahkluk [18]. Tiada sesuatu pun yang sepertiNya. Dialah Yang Maha mendengar dan Maha melihat.

Apabila Allah s.w.t berbicara dengan Musa Dia berkata-kata dengan Kalam-Nya yang merupakan sifat azali Diri-Nya.

Ketiga – Sifat-Sifat Allah s.w.t Tidak Menyerupai Makhluk-Makhluk

VIDEO – Syarah Kitab Fiqh Akbar (Imam Abu Hanifah) – Tajuk 3 – Us Mohd Hanief Awang Yahaya

Dan semua sifat-sifatNya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dia Maha Mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita. Dia Maha Berkuasa, tidak seperti kuasa kita. Dia Maha Melihat, tidak seperti penglihatan kita. Dia Maha Mendengar, tidak seperti pendengaran kita. Dia berkata-kata tidak seperti kalam kita (kerana) kita berkata-kata dengan alat (mulut, lidah) dan huruf. Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk sedangkan Kalam Allah bukan makhluk [19].

NOTA KAKI:

[19] Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk diqiyaskan dengan sesuatu. Akal tidak mampu untuk idrak (memahami) Zat dan Sifat Allah.

Kelima – Kesempurnaan Ilmu Allah S.W.T

Allah s.w.t. mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaannya itu sebagai tiada dan Dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya.

Allah s.w.t. mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya dan Dia mengetahui keadaannya apabila ianya akan binasa.

Allah s.w.t. mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagai berdiri dan apabila ia duduk. Allah s.w.t. mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan atau bertambah ilmu baru kepada-Nya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya terjadi pada makhluk.

Keenam – Fitrah Kejadian

VIDEO – Syarah Kitab Fiqh Akbar (Imam Abu Hanifah) – Tajuk 6 – Us Mohd Hanief Awang Yahayap>

AUDIO –  Dengar “On-line” Atau Muat Turun

Allah s.w.t. menciptakan makhluk (manusia dan jin) dalam keadaan kosong dari kekufuran dan iman kemudian Dia menitahkan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan, keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran dengan Allah membiarkannya. Ada yang beriman dengan perbuatan, pengakuan dan pembenarannya dengan tawfiq [32] dan pertolongan Allah s.w.t.

Allah s.w.t. mengeluarkan zuriat Adam dari tulang sulbinya, dan menjadikan mereka orang yang berakal (memberikan kepada mereka akal). Kemudian Allah menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman dan menegah mereka dari kufur.

Mereka mengakui ketuhanan Allah s.w.t. Maka itu bererti mereka beriman [33]. Mereka dilahirkan dengan fitrah itu [34].

Sesiapa yang kufur selepas itu bererti dia telah menukar dan mengubah (fitrahnya). Sebaliknya sesiapa yang beriman dan membenarkan bererti dia tetap dan teguh di atasnya.

NOTA KAKI:
[32] Taufiq ialah keselarasan antara kehendak hamba dengan qada’ dan qadar Allah s.w.t. Ia merangkumi kebaikan dan kejahatan yang merupakan Sa’adah (kebahagiaan) dan Shaqawah (kecelakaan/kesengsaraan). Tetapi umumnya, taufiq dimaksudkan dengan apa yang selaras dengan Qada’ dan Qadar yang membawa kepada Sa’adah. Sebagaimana Ilhad, ungkapan tentang condong dan senget, dikhususkan pemakaiannya kepada condong kepada kebatilan. (al-Maghnisawi, Sharh al-Fiqh al-Akbar, hal 16)
[33] Firman Allah s.w.t., mafhumnya : “Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Dia bertanya): “Bukankah Aku Tuhan kamu?”. Mereka semua menjawab: “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi”. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: “Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini”. (al-A’raf: 172)
[34] Manusia diciptakan dengan fitrah iman yakni kecenderungan beriman dan tunduk beribadat kepada Allah s.w.t. Maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (al-Rum: 30)

Ketujuh – Perbuatan Manusia Adalah Dengan Ikhtiarnya

Allah s.w.t tidak memaksa kekufuran ke atas sesiapapun dari kalangan makhluknya dan tidak menciptakan mereka dalam keadaan beriman dan kufur [35]. Tetapi Allah menciptakan mereka dalam keadaan kosong. Iman dan kufur itu perbuatan hamba [36].

Allah s.w.t mengetahui orang yang kufur dalam keadaan kufurnya sebagai kafir dan apabila dia beriman selepas itu. Allah mengetahui dia sebagai beriman dalam keadaan imannya dan Dia mengasihinya tanpa berubah ilmu dan sifat-Nya.

NOTA KAKI:
[35] Allah s.w.t. tidak menciptakan ketaatan dan kema’siatan dalam hati manusia dengan cara pemaksaan tetapi kedua-duanya itu diciptakan dalam hati seiring dengan ikhtiar dan usahanya.
[36] Dalil tentang manusia diberikan pilihan ialah : (1) mensabitkan adanya kehendak pada manusia, “Dan katakanlah (wahai Muhammad): “Kebenaran itu datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman; dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya”. Kerana Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka, yang melingkari mereka laksana tembok”. (al-Kahf: 29)
(2) Allah menitahkan kepada manusia perintah dan larangan. Sekiranya manusia tidak mempunyai pilihan dan kemampuan tentu itu ia dikira sabagai taklif di luar keupayaaan.
(3) Setiap yang melakukan kebaikan akan dipuji dan begitulah sebaliknya.
(4) Setiap orang merasai sendiri perbuatan yang dilakukannya itu mana dengan pilihan dan mana dengan paksaan. Dan syara’ membezakan hukum orang yang dipaksa dengan hukum orang yang ada pilihan. (lihat Shaykh Muhammad bin Salih, ‘Aqidah Ahl al-Sunnah, hal. 39-41)

Kelapan- Perbuatan Manusia Adalah Makhluk

Semua perbuatan hamba, sama ada pergerakan atau diam adalah usaha [37] mereka secara hakikat dan Allah s.w.t. yang menciptakannya [38].

Kesemua ketaatan adalah wajib dengan perintah Allah, dengan Kasih-Nya, keredhaan-Nya, Ilmu-Nya, Kehendak-Nya, Qada’ dan Qadar-Nya, Kesemua maksiat dengan Ilmu, Qada, Qadar-Nya dan Kehendak-Nya tetapi bukan dengan Kasih, Redha dan Perintah-Nya [39].

NOTA KAKI:
[37] “Kasb” atau usaha merupakan gerakan dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsunya.
Firman Allah s.w.t. mafhumnya: “Dia memperolehi apa yang dikerjakan dan menanggung apa yang diperbuatkan”. (al-Baqarah: 286)
[38] Dan Allah berfirman, mafhumnya: “Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuatkan”. (al-Saffat:96)
“Maka apakah (Allah) yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan (sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”. (al-Nahl:17)
[39] Ini menunjukkan adanya perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan amar. Firman Allah s.w.t: “Kalaulah kamu kufur ingkar akan nikmat-nikmat-Nya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan (iman dan kesyukuran) kamu dan ia tidak redhakan hamba-hamba-Nya berkeadaan kufur; dan jika kamu bersyukur, Dia meredhainya untuk kamu”. (al-Zumar: 7)

Kesembilan – Sifat Para Nabi

Kesemua para nabi suci dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun, berlaku juga kepada mereka kegelinciran dan kesalahan [40].

 –

NOTA KAKI:
[40] Yakni sesuatu yang tidak disengajakan berlaku kepada mereka seperti Nabi Adam memakan buah pohon larangan dan peristiwa Nabi Musa memukul orang qibti tiba-tiba ia meninggal dunia. Namun semuanya itu ada hikmah di sebaliknya.