Rukun Iman: Pengenalan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

بسم الله الرحمن الرحيم

Rukun Iman ialah: Beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik mahupun buruk.

Firman Allah Taala: “….kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 177).

Firman Allah Taala: “Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 285).

“Sesungguhnya Kami menciptakan setiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. (Surah Al-Qamar, Ayat 49).

Sabda Rasulullah s.a.w:

الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشره . [ رواه مسلم ].

“Iman itu ialah: Engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik dan yang tidak baik”. (Hadith riwayat Muslim).

Iman itu: Pengucapan dengan lidah, iktikad (percaya) dengan hati dan beramal dengan anggota, iman bertambah dengan melakukan ketaatan serta berkurangan dengan sebab melakukan maksiat.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut (nama) Allah (dan sifat-sifat-Nya) gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambah iman mereka dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Orang-orang yang mendirikan solat dan yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang Kami kurniakan kepada mereka, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia (syurga)”. (Surah Al-Anfal, Ayat 2-4).

Firman Allah Taala: “Sesiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 136).

Iman dengan lidah adalah seperti zikir, doa, amar makruf nahi mungkar, membaca Al-Quran dan seumpamanya.

Manakala iman dengan hati adalah seperti iktikad (percaya) kepada keesaan Allah dalam “Rububiyyah” (kekuasaan)-Nya, “Uluhiyyah” (ketuhanan)-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan wajib menyembah-Nya dengan tidak ada sekutu bagi-Nya serta semua perkara yang berkaitan dengannya daripada niat dan “maqasid” (tujuan).

Termasuk juga dalam takrifan iman ialah amalan-amalan hati, seperti cintakan Allah, takutkan-Nya, sentiasa kembali kepadaNya, bertawakkal kepada-Nya dan sebagainya.

Juga termasuk dalam kategori iman, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota, antaranya: Solat, puasa, semua Rukun Islam yang lain, berjihad pada jalan Allah, menuntut ilmu dan lain-lain.

Firman Allah Taala: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambah iman mereka”. (Surah Al-Anfal, Ayat 2).

Firman Allah Taala: “(Dialah Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu) Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman (semasa mereka meradang terhadap angkara musuh) supaya keimanan dan keyakinan mereka bertambah di samping keimanan dan keyakinan mereka yang telah sedia ada”. (Surah Al-Fath, Ayat 4).

Iman itu bertambah apabila bertambahnya ketaatan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah dan iman akan berkurang apabila kurang amalan dan pendekatan diri seseorang kepada Allah, demikian juga dengan maksiat, ia akan mengurangkan kesempurnaan iman. Apabila perbuatan syirik yang besar atau perbuatan kufur yang besar dilakukan maka terungkailah asas iman menurut syarak dan terbatallah iman seseorang itu, manakala sekiranya perbuatan syirik kecil dilakukan maka ianya merosakkan kesempurnaan iman yang wajib atau mengeruhkan kemurniannya serta melemahkannya.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik (mempersekutukan)-Nya (dengan sesuatu yang lain) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 48).

Firman Allah Taala: “Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah (melahirkan) Islam”. (Surah At-Taubah, Ayat 74).

Sabda Nabi s.a.w:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن . [ متفق عليه ].

“Tidak berzina seorang penzina ketika melakukan zina dalam keadaan dia beriman, tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan dia beriman dan tidak minum arak seseorang ketika meminumnya dalam keadaan dia beriman”. (Hadith Muttafaq ‘Alaih: Al-Bukhari dan Muslim)

*****

“Ekstraks dari buku “Rukun Iman” terbitan Jabatan Kajian Ilmiah, Universiti Islam Madinah, alih bahasa oleh Dr Abdul Basit Bin Abdul Rahman dengan sedikit suntingan dan saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar

Advertisement

Rukun Kedua: Beriman Dengan Malaikat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi 8m 27s] – RUKUN IMAN KEDUA- Percaya Kepada Malaikat – Maulana Muhammad Asri Yusoff

VIDEO -[Durasi 1j 23m 38s]- Rukun Iman Kedua BERIMAN DENGAN MALAIKAT – Dr Abdul Basit Abdul Rahman

BERIMAN DENGAN MALAIKAT

A – PENGERTIAN

Beriman dengan Malaikat: Ialah iktikad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu. Tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah. Allah telah menetapkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam.

Firman Allah Taala: …tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Akhirat dan para malaikat…”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 177).

Firman Allah Taala: “Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 285).

Tersebut dalam hadith Jibrail yang masyhur: Sewaktu Jibrail (dengan menyerupai manusia) datang bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang Islam, Iman dan Ihsan. Katanya: “Beritahu kepada saya pengertian iman”.

Sabda Nabi s.a.w:

أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره

“Hendaklah engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik dan yang tidak baik”.

Para ulama’ telah berijma’ (bersepakat) tentang kewajipan beriman dengan para malaikat. Sesiapa yang mengingkari kewujudan mereka atau sebahagian daripada mereka seperti mana yang disebut oleh Allah Taala, hukumnya adalah kafir serta bercanggah dengan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma’ ulama’.

Kedudukan Beriman Kepada Malaikat Di Sisi Agama Serta Hukumnya

Beriman kepada malaikat ialah rukun kedua daripada Rukun Iman yang enam. Tidak sah dan tidak diterima iman seorang hamba itu melainkan beriman dengannya.

Firman Allah Taala: “Sesiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya”. (Surah An-Nisa’, Ayat 136).

B – CARA BERIMAN DENGAN MALAIKAT

Beriman dengan malaikat secara umum dan terperinci.

1. Beriman Dengan Malaikat Secara Umum Mengandungi Perkara Berikut:

a) Mengakui kewujudan mereka

Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadat kepada-Nya. Kewujudan mereka adalah hakiki. Kita tidak dapat melihat mereka bukan bermakna mereka tidak wujud, buktinya berapa banyak makhluk lain dalam alam ini yang kita tidak nampak, sedangkan ianya memang wujud.

Sesungguhnya Nabi s.a.w telah melihat rupa asli Jibrail a.s sebanyak dua kali. Para Sahabat r.hum telah melihat sebahagian daripada malaikat yang menyerupai manusia.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam Musnadnya daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. katanya:

رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته وله ستمائة جناح، وكل جناح منها قد سدّ الأفق

“Rasulullah s.a.w. telah melihat Jibrail dengan rupanya yang asli, mempunyai 600 sayap, setiap helai sayapnya memenuhi ufuk”.

Telah sabit dalam hadith Jibrail yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Bahawa Jibrail a.s datang bertemu Rasulullah s.a.w dengan menyerupai seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan kepenatan bermusafir sedangkan tiada seorang pun daripada kalangan Sahabat yang mengenalinya.

b) Meletakkan taraf kedudukannya pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka

Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi arahan (tugas). Allah telah memuliakan mereka dengan mengangkat martabat kedudukan yang hampir dengan-Nya. Sebahagian daripada mereka menjadi utusan menyampaikan wahyu. Mereka tidak berkuasa melakukan sesuatu perkara kecuali dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau memudharatkan diri mereka atau orang lain selain daripada kuasa Allah. Oleh itu tidak harus melakukan sebarang ibadat kepada mereka apa lagi menjadikan mereka memiliki beberapa sifat ketuhanan (“Ar-Rububiyyah”) sebagaimana iktikad orang-orang Nasrani (Kristian) dengan Ruh Al-Qudus (Jibrail) a.s.

Firman Allah Taala: “Dan mereka (yang musyrik) berkata: (Allah) Ar-Rahman mempunyai anak. Maha Sucilah Dia. Bahkan (mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hamba-Nya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya”. (Surah Al-Anbiya’, Ayat 26-27).

Firman Allah Taala: “Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan”. (Surah At-Tahrim, Ayat 6).

Inilah tahap keimanan yang wajib ke atas setiap muslim dan muslimah. Wajib ke atas mereka mempelajari dan mempercayainya serta mereka tidak dimaafkan jika jahil tentangnya.

2. Huraian Mengenai Beriman Dengan Malaikat Secara Terperinci Adalah Seperti Berikut:

a) Asal Kejadian Malaikat

Allah s.w.t mencipta malaikat daripada cahaya sebagaimana Allah menjadikan jin daripada api dan anak Adam (manusia) daripada tanah. Malaikat telah dicipta sebelum dijadikan Adam a.s, tersebut di dalam hadith:

خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم [ رواه مسلم ].

“Dijadikan malaikat daripada cahaya dan dijadikan jin daripada api yang menjulang serta dijadikan manusia daripada benda yang disifatkan kepada kamu (tanah)”. (Hadith Riwayat Muslim).

b) Bilangan Malaikat

Malaikat ialah sejenis makhluk yang tidak terhingga banyaknya, tidak dapat dihitung bilangannya kecuali Allah sahajalah yang mengetahuinya. Tidak ada tempat seluas empat anak jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri (solat). Di Baitul Ma’mur yang terletak di langit ketujuh, 70 ribu malaikat masuk setiap hari kemudian mereka yang telah masuk ke dalamnya tidak dapat kembali lagi (untuk memasukinya) kerana bilangannya terlalu ramai. Pada Hari Kiamat nanti akan dibawa neraka yang mempunyai 70 ribu tali penarik dan setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat.

Firman Allah Taala: “Dan tiada yang mengetahui tentera (malaikat) Tuhanmu melainkan Dialah sahaja”. (Surah Al-Muddatthir, Ayat 31).

Tersebut dalam hadith, Nabi s.a.w bersabda:

أطَّت السماء وحق أن تَئِطَّ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد وراكع .

“Langit berbunyi dan memang patut ia berbunyi, tiada tempat sebesar tapak kaki melainkan ada di situ malaikat yang sedang sujud atau rukuk”.

Sabda Nabi s.aw tentang Baitul Ma’mur:

يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه . [رواه البخاري ومسلم].

“70 ribu malaikat masuk setiap hari ke dalam Baitul Ma’mur, kemudian mereka yang telah masuk tidak akan kembali lagi ke tempat itu”. (Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Sabda Nabi s.a.w:

يؤتي بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك [ رواه مسلم ].

“Pada Hari Kiamat nanti akan dibawa Neraka Jahannam yang mempunyai 70 ribu tali penarik dan setiap tali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat”. (Hadith Riwayat Muslim).

Dengan ini jelaslah kepada kita betapa banyaknya bilangan malaikat, bilangan mereka (yang menarik sebuah neraka) sahaja 4,900 juta malaikat, bagaimana dengan bilangan malaikat yang lain. Maha Suci Allah yang telah menciptakan malaikat dan mengetahui bilangannya.

c) Nama-Nama Malaikat

Kita wajib beriman dengan malaikat yang telah disebut nama mereka oleh Allah dalam Al-Quran atau disebut oleh Rasulullah s.a.w dalam As-Sunnah, yang teragungnya tiga:

i. Jibril dan dinamakan juga dengan Jibrail. Dia ialah Ruh Al-Qudus yang menurunkan wahyu. Dan dengan wahyu inilah telah dapat menghidupkan hati-hati ke atas rasul-rasul a.s.

ii. Mikail, dinamakan juga dengan Mikal. Dia telah ditugaskan menurunkan hujan yang menghidupkan bumi dengan membawanya ke tempat yang telah diarahkan oleh Allah s.w.t.

iii. Israfil. Ditugaskan untuk meniup serunai sangkakala yang dengannya berakhirlah kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan akhirat, yang akan menghidupkan semua jasad.

d) Sifat-Sifat Malaikat

Malaikat ialah suatu makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian (bentuk luaran) dan sifat akhlak yang baik, antaranya:

i) Besar kejadian serta tubuh badan mereka. Allah s.w.t. telah mencipta malaikat dengan bentuk yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas mereka yang mulia sama ada di langit dan di bumi.

ii) Mereka mempunyai sayap. Allah menciptakan bagi mereka sayap, ada yang mempunyai dua, tiga dan empat atau lebih, sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah melihat rupa Jibrail yang sebenar mempunyai 600 sayap yang memenuhi ufuk.

Firman Allah Taala: “Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap dua, tiga dan empat. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan-Nya apa jua yang dikehendaki-Nya”. (Surah Fathir, Ayat 1).

iii) Tidak berhajat kepada makanan dan minuman. Allah Taala mencipta malaikat yang tidak berhajat kepada makan dan minum, juga tidak berkahwin dan tidak mempunyai keturunan.

iv) Malaikat suatu makhluk yang cerdik serta mempunyai pemikiran yang pintar. Mereka berbicara dengan Allah dan Allah juga berkata-kata dengan mereka. Mereka juga bercakap dengan Adam a.s dan nabi-nabi yang lain.

v) Boleh bertukar rupa daripada kejadian mereka yang asal. Allah telah mengurniakan kepada mereka kebolehan untuk bertukar rupa menjadi rupa lelaki daripada kalangan manusia, ini sekaligus menolak dakwaan penyembah berhala yang menyangka bahawa malaikat ialah anak perempuan Allah. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana cara mereka bertukar rupa, tetapi memang mereka berupaya untuk berupa menjadi manusia sehingga tidak dapat dibezakan dengan manusia sebenar.

vi) Kematian malaikat. Mereka semua akan mati pada Hari Kiamat termasuk Malakul Maut (yang mencabut nyawa), kemudian mereka akan dibangkitkan semula untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka.

vii) Ibadat malaikat. Mereka melakukan ibadat kepada Allah Taala dengan berbagai-bagai jenis ibadat, antaranya: solat, doa, tasbih (memuji Allah), rukuk, sujud, “khauf ” (takut), “khasyiah” (takut), mahabbah dan lain-lain.

Antara sifat-sifat ibadat mereka ialah:

– Berkekalan dan berterusan dengan tidak pernah berasa jemu.

– Ikhlas kepada Allah Taala.

– Sentiasa melakukan ketaatan dan tidak pernah melakukan maksiat kerana mereka terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat.

– Sentiasa bersifat tawadhu’ (merendah diri) walaupun banyak beribadat. Firman Allah Taala: Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti”. (Surah Al-Anbiya’, ayat 20).

e) Tugas-tugas Malaikat

Para malaikat menjalankan tugas-tugas mulia yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka, antaranya:

i) Memikul Arasy.

ii) Menurunkan wahyu kepada rasul-rasul.

iii) Menjaga syurga dan neraka.

iv) Menjaga awan, hujan dan tumbuh-tumbuhan.

v) Menjaga bukit bukau dan gunung-ganang.

vi) Meniup serunai sangkakala.

vii) Menulis amalan anak Adam (manusia).

viii) Menjaga anak Adam. Apabila seseorang itu telah ditakdirkan oleh Allah akan ditimpa bencana, mereka akan meninggalkannya kemudian bala pun menimpa orang itu.

ix) Sentiasa bersama manusia dan mendoakan untuknya ke arah kebaikan.

x) Menjaga air mani di dalam rahim, kemudian meniup roh manusia, menulis rezekinya, amalannya, baik atau celaka hidupnya.

xi) Mengambil nyawa manusia ketika sampai ajalnya.

xii) Menyoal manusia di dalam kubur dan mengenakan balasan ke atas mereka, nikmat atau azab.

xiii) Menyampaikan salam yang diucapkan oleh setiap umat kepada Nabi s.a.w.

Oleh yang demikian, seorang muslim tidak perlu bermusafir ke makam Nabi s.a.w untuk menyampaikan salam, memadai dengan membaca selawat dan salam kepada Nabi s.aw di mana saja mereka berada, kerana malaikat akan membawa serta menyampaikannya kepada Nabi s.a.w. Seseorang itu boleh bermusafir ke masjid Nabi untuk menunaikan solat di dalamnya.

Para malaikat mempunyai kerja dan tugas yang amat banyak, apa yang disebutkan di atas hanyalah yang masyhur.

Antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada tugas mereka ialah:

Firman Allah Taala: “Malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan-Nya dan beriman kepada-Nya serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman”. (Surah Ghafir, Ayat 7).

Firman Allah Taala: “Katakanlah (wahai Muhammad): Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 97).

Firman Allah Taala: “Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratulmaut (ketika hendak putus nyawa), sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka (memukul dan menyeksa orang-orang itu) sambil berkata (dengan menengking dan mengejek): Keluarkanlah nyawa kamu (dari tubuh kamu sendiri)”. (Surah Al-An’am, Ayat 93).

f) Hak-Hak Malaikat Ke Atas Manusia

i) Beriman dengan mereka.

ii) Mengasihi serta memuliakan mereka serta menyebut kelebihan mereka.

iii) Haram mencerca atau mengurangkan ketinggian darjat mereka atau mempersendakan mereka.

iv) Hindarkan daripada melakukan perkara yang dibenci oleh malaikat, kerana mereka akan berasa kurang senang sebagaimana anak Adam merasainya.

C – NATIJAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT

1. Merealisasikan maksud iman, kerana tidak sah iman itu melainkan dengan beriman dengan mereka.

2. Mengetahui keagungan Pencipta mereka Yang Maha Tinggi dan mengetahui kekuatan serta kerajaan-Nya, kerana kehebatan makhluk ciptaan-Nya menunjukkan keagungan penciptanya.

3. Bertambah keimanan di dalam hati seseorang muslim dengan mengetahui sifat-sifat malaikat, keadaan serta tugas-tugas mereka.

4. Mendapat keamanan dan ketenangan bagi seseorang muslim apabila Allah menguatkan mereka dengan bantuan malaikat.

5. Kasihkan para malaikat kerana mereka telah menjalankan ibadat dengan sempurna serta mereka sentiasa beristighfar (meminta ampun) bagi orang-orang mukmin.

6. Membenci semua perbuatan jahat dan maksiat.

7. Bersyukur kepada Allah Taala kerana sentiasa mengambil berat terhadap hamba-hamba-Nya, dengan mengutuskan malaikat yang sentiasa menjaga keselamatan, menulis semua amalan yang dilakukan dan lainnya bagi kebaikan manusia.

*****

“Ekstraks dari buku “Rukun Iman” terbitan Jabatan Kajian Ilmiah, Universiti Islam Madinah, alih bahasa oleh Dr Abdul Basit Bin Abdul Rahman dengan sedikit suntingan dan saringan oleh https://darulkautsar.wordpress.com/

Rukun Ketiga: Beriman Dengan Kitab

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi 7m 16s]- RUKUN IMAN KETIGA – Percaya Kepada Kitab – Maulana Muhammad Asri Yusoff

VIDEO -[Durasi 1j 12m 16s] – Rukun Iman Ketiga & Keempat – BERIMAN DENGAN KITAB & RASUL – Dr Abd Basit Abdul Rahman

BERIMAN DENGAN KITAB

Beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas rasul-rasul a.s. ialah Rukun Iman yang ketiga. Allah Taala telah mengutuskan rasul-rasul-Nya dengan bukti-bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta. Kitab-kitab ini menjadi petunjuk kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan penyelesai kepada semua perkara yang menjadi perselisihan di kalangan mereka.

Firman Allah Taala: “Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas (nyata) dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan”. (Surah Al-Hadid, Ayat 25).

Firman Allah Taala: “Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka) dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai perkara yang mereka perselisihkan”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 213).

A – HAKIKAT BERIMAN DENGAN KITAB-KITAB

Beriman dengan kitab-kitab ialah mengakui dengan sepenuhnya bahawa Allah menurunkan Kitab-kitab kepada rasul-rasul a.s. Kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang hakiki, ianya membawa cahaya dan petunjuk, semua isi kandungannya hak, benar dan adil. Kita wajib mengikutinya dan beramal dengannya, tidak diketahui bilangannya kecuali Allah.

Firman Allah Taala: “Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan)”. (Surah An-Nisa’, Ayat 164).

Firman Allah Taala: “Dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu (untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu)”. (Surah At-Taubah, Ayat 6).

B – HUKUM BERIMAN DENGAN KITAB

Wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul-Nya a.s. Allah Taala berkata-kata dengan secara hakiki. Sesungguhnya kitab yang diturunkan itu bukanlah makhluk, sesiapa yang mengingkari semuanya atau sebahagian daripadanya akan menjadi kafir.

Firman Allah Taala: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad s.a.w) dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terdahulu daripada itu dan sesiapa yang kufur (ingkar) kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh”. (Surah An-Nisa’, Ayat 136).

Firman Allah Taala: “Dan ini sebuah kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang ada berkatnya (banyak manfaatnya). Oleh itu, hendaklah kamu mengikutinya dan bertaqwalah (kepada Allah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat”. (Surah Al-An’am, Ayat 155).

C- KEPERLUAN MANUSIA KEPADA KITAB-KITAB (PETUNJUK) DAN HIKMAH DARIPADA PENURUNANNYA

1. Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjadi rujukan bagi umatnya. Mereka merujuk kepadanya untuk mengetahui agama mereka.

2. Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjadi sumber hukum yang adil kepada umatnya dalam semua perkara yang menjadi perselisihan.

3. Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjaga agama selepas kewafatan rasul tersebut, walaupun panjang jarak masa dan tempat, sebagaimana keadaan dakwah Nabi kita Muhammad s.a.w.

4. Supaya kitab-kitab ini menjadi hujjah Allah Taala ke atas hamba-Nya, tidak mungkin mereka menyalahinya atau tidak mengikutinya.

Firman Allah Taala: “Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka) dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 213).

D – CARA BERIMAN DENGAN KITAB-KITAB

Beriman dengan kitab-kitab Allah secara umum dan secara terperinci.

Beriman secara umum ialah:

Beriman bahawa Allah Taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul-Nya a.s.

Manakala beriman secara terperinci pula ialah:

Beriman dengan semua kitab yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kita telah mengetahui sebahagian daripadanya, iaitu: Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Kita juga beriman bahawa sesungguhnya Allah Taala telah menurunkan kitab-kitab lain selain daripada kitab-kitab yang tersebut kepada nabi-nabi-Nya, tidak mengetahui namanya serta bilangannya kecuali yang menurunkannya (Allah Taala).

Semua kitab ini diturunkan untuk meneguhkan tauhid terhadap Allah dengan mengesakan-Nya dengan ibadat dan amal soleh serta menegah daripada melakukan perbuatan syirik dan kerosakan di atas muka bumi ini. Asal dakwah para nabi adalah satu, walaupun berbeza dari segi syariat dan hukum. Beriman dengan kitab-kitab bererti mengakui turunnya kitab-kitab kepada rasul-rasul yang terdahulu dan beriman dengan Al-Quran ialah mengakui kebenarannya serta mengikut semua isi kandungannya.

Firman Allah Taala: “Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya”. (Surah Al-Baqarah, Ayat 285).

Firman Allah Taala: “(Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah”. (Surah Al-A’raf, ayat 3).

Sesungguhnya Al-Quran istimewa daripada kitab-kitab terdahulu disebabkan beberapa perkara, yang terpentingnya ialah:

1. Al-Quran adalah mukjizat dengan lafaz dan maknanya serta semua isi kandungannya yang mengandungi hakikat alam semesta dan sains.

2. Al-Quran ialah kitab terakhir yang diturunkan dari langit, menjadi penutup kepada semua kitab-kitab terdahulu sebagaimana Nabi kita Muhammad s.a.w menjadi penutup sekalian rasul.

3. Allah Taala telah menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan atau pengubahan, berbeza dengan kitab-kitab yang lain, telah ditukar dan diubah isi kandungannya.

4. Al-Quran membenarkan semua kitab yang terdahulu daripadanya serta memelihara dan mengawasi kitab-kitab tersebut.

5. Al-Quran telah membatalkan (“menasakh“) semua kitab-kitab yang terdahulu.

Firman Allah Taala: “(Kisah nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah merupakan suatu cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya dan merupakan keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayat petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman”. (Surah Yusuf, Ayat 111).

E – MENERIMA KHABAR (BERITA) KITAB-KITAB TERDAHULU

Kita mengetahui secara yakin bahawa semua cerita yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada rasul-rasul-Nya a.s.  adalah benar dan tidak diragui akan kebenarannya.

Ini tidak bermakna kita menerima semua isi kandungan kitab-kitab yang masih ada di tangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), kerana ianya telah ditukar dan diselewengkan, tidak ada lagi naskhah sebenar sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul-Nya a.s. Antara yang kita yakini benar daripada isi kandungan kitab-kitab terdahulu ialah perkara yang telah diterangkan oleh Allah di dalam kitab-Nya: “Bahawa sesungguhnya seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain kecuali dosa yang dilakukannya sahaja”. Dan, “Bahawasanya seseorang itu tidak memperolehi sesuatu selain apa yang telah diusahakannya”. Dan, “Bahawa sesungguhnya usaha itu akan ditunjukkan (kepadanya, pada Hari Kiamat kelak). Kemudian usaha itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna”.

Firman Allah Taala: “Atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa dan juga (dalam kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya). (Dalam kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain kecuali dosa yang dilakukannya sahaja dan bahawasanya seseorang itu tidak memperolehi sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahawa sesungguhnya usaha itu akan ditunjukkan (kepadanya, pada Hari Kiamat kelak). Kemudian usaha itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna”. (Surah An-Najm, Ayat 36-41).

Firman Allah Taala: “Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa”. (Surah Al-A’la, Ayat 16-19).

Adapun hukum-hukumnya:

Semua hukum yang terkandung di dalam Al-Quran wajib ke atas kita untuk mengikutinya. Ini berbeza dengan isi kandungan kitab-kitab yang terdahulu, kita pertimbangkan dahulu, sekiranya ia bercanggah dengan syariat kita maka tidak boleh beramal dengannya, bukan ianya suatu hukum yang batil, sebaliknya ia adalah suatu yang hak pada zaman diturunkannya tetapi kita tidak wajib mengikutinya kerana ia telah termansuh (terbatal) dengan syariat kita dan sekiranya ia bertepatan dengan syariat kita maka ianya benar, syariat kita telah membuktikan kebenarannya.

F – KITAB-KITAB YANG DITURUNKAN DARI LANGIT YANG DISEBUT DI DALAM AL-QURAN DAN AS-SUNNAH, IALAH:

1. Al-Quran Al-Karim

Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, penamat sekalian rasul, ia adalah kitab terakhir yang diturunkan, Allah telah menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan dan pengubahan serta menjadikannya “nasikh” (pembatal) semua kitab-kitab yang lain.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya”. (Surah Al-Hijr, Ayat 9).

Firman Allah Taala: “Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukuman di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu)”. (Surah Al-Maidah, Ayat 48).

2. Taurat

Taurat ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa a.s. dan menjadikannya petunjuk dan cahaya yang berhukum dengannya Bani Israel dan ulama’ mereka.

Kitab Taurat yang kita wajib beriman dengannya ialah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa a.s, bukan Taurat yang telah dipinda dan diubah yang berada di tangan Ahli Kitab sekarang.

Firman Allah Taala: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi dengan kitab itu nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan (dengannya juga) ulama’ mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu”. (Surah Al-Maidah, Ayat 44).

3. Injil

Injil ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ‘Isa a.s., menjadi pembenar kepada kitab-kitab dari langit yang terdahulu darinya.

Kitab Injil yang kita wajib beriman dengannya ialah Injil yang Allah turunkan kepada Nabi ‘Isa a.s dengan asas yang sahih, bukan Injil yang telah dipinda dan diubah yang berada di tangan Ahli Kitab sekarang. Firman Allah Taala:

“Dan Kami utuskan Nabi ‘Isa ibni Mariam mengikuti jejak langkah mereka (nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa”. (Surah Al-Maidah, Ayat 46).

Di antara isi kandungan Taurat dan Injil ialah membawa khabar risalah Nabi kita Muhammad s.a.w.

Firman Allah Taala: “Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w.) Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan dia menghalalkan bagi mereka segala perkara yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala perkara yang buruk dan dia juga menghapuskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”. (Surah Al-A’raf, Ayat 157).

4. Zabur

Zabur ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud a.s.

Kitab Zabur yang kita wajib beriman dengannya ialah Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud a.s., bukan Zabur yang telah dipinda dan diubah oleh angkara jahat orang Yahudi.

Firman Allah Taala: “Dan juga Kami telah mengurniakan kepada Nabi Daud Kitab Zabur. (Surah An-Nisa’, Ayat 163).

(5) Suhuf Nabi Ibrahim a.s. dan Musa a.s

Iaitu Suhuf yang telah diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa a.s. Suhuf-suhuf ini telah hilang tidak dapat diketahui sesuatu tentang isi kandungannya kecuali perkara yang telah disebut mengenainya dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Firman Allah Taala: “Atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa dan juga (dalam kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya)? (Dalam kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain kecuali dosa yang dilakukannya sahaja. Dan bahawasanya seseorang itu tidak memperolehi sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahawa sesungguhnya usaha itu akan ditunjukkan (kepadanya, pada Hari Kiamat kelak). Kemudian usaha itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna”. (Surah An-Najm, Ayat 36-41).

Firman Allah Taala: “Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia; Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa”. (Surah Al-A’la, Ayat 16-19).

*****

“Ekstraks dari buku “Rukun Iman” terbitan Jabatan Kajian Ilmiah, Universiti Islam Madinah, alih bahasa oleh Dr Abdul Basit Bin Abdul Rahman dengan sedikit suntingan dan saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar

Rukun Keempat: Beriman Dengan Rasul

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi 10m 5s]- RUKUN IMAN KEEMPAT – Percaya Kepada Rasul – Maulana Muhammad Asri Yusoff

VIDEO -[Durasi 1j 12m 16s] – Rukun Iman Ketiga & Keempat – BERIMAN DENGAN KITAB & RASUL – Dr Abd Basit Abdul Rahman

 BERIMAN DENGAN RASUL

A – BERIMAN DENGAN RASUL-RASUL Alaihimussalam. 

Beriman dengan rasul-rasul a.s.  ialah salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang yang tidak beriman dengan rasul-rasul.

Beriman dengan rasul-rasul: Ialah iktikad dengan yakin bahawa Allah Taala mempunyai rasul-rasul yang dipilih untuk meyampaikan risalah-Nya. Sesiapa yang mengikut rasul maka dia telah mendapat petunjuk dan sesiapa yang menderhaka kepada rasul sesungguhnya dia telah terpesong daripada jalan yang benar. Mereka telah meyampaikan semua ajaran yang diturunkan oleh Allah dengan keterangan yang nyata, mereka telah menunaikan amanah dan menasihati ummah, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, mendirikan hujjah dan tidak sekali-kali menukar, mengubah atau menyembunyikan sesuatu yang disampaikan kepada mereka. Kita beriman dengan rasul yang telah disebut nama mereka oleh Allah dan juga rasul yang tidak disebut nama mereka.

Continue reading

Rukun Kelima: Beriman Dengan Hari Akhirat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi 6m 49s]-RUKUN IMAN KELIMA – Percaya Kepada Hari Kemudian – Maulana Muhammad Asri Yusoff

VIDEO -[Durasi 1j 9m 4s]- Rukun Iman Kelima – BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT – Dr Abdul Basit Abdul Rahman

BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

A – BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

Iaitu iktikad (percaya) akan berakhirnya kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat selepasnya, ianya bermula dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh (kubur), diikuti dengan berlakunya kiamat kemudian dibangkitkan semula (seluruh manusia) dan dihimpunkan di Padang Mahsyar, selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada ke syurga atau neraka. Continue reading

Rukun Keenam: Beriman Dengan Qadar

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

VIDEO -[Durasi 40m 25s]-RUKUN IMAN KEENAM – Percaya Kepada Takdir – Maulana Muhammad Asri Yusoff

VIDEO – [Durasi 1j 12m 41s]-Rukun Iman Keenam – BERIMAN DENGAN QADA’ & QADAR – Dr Abd Basit Abdul Rahman

BERIMAN DENGAN QADAR

A – PENGERTIAN QADAR DAN KEPENTINGAN BERIMAN DENGANNYA

Beriman dengan Qadar termasuk dalam beriman dengan “Rububiyyah” (kuasa mencipta dan mentadbir) Allah Taala. Ia merupakan salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepadanya.

Al-Qadr: Ialah ketentuan Allah Taala ke atas seluruh alam semesta mengikut ilmu-Nya yang azali dan kebijaksanaan-Nya. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Taala. Sesungguhnya Dia berkuasa ke atas setiap sesuatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikehendaki-Nya. Continue reading

Nota-nota Ringkas Tentang Rukun Iman

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun E-Book – RUKUN IMAN ]

VIDEO – [Durasi – 1j 13m 35s] – KEMBALI KEPADA ASAS ISLAM – RUKUN IMANk

 NOTA-NOTA RINGKAS TENTANG RUKUN IMAN

RUKUN IMAN 

1) Beriman kepada Allah

2) Beriman kepada malaikat

3) Beriman kepada kitab-kitab

4) Beriman Kepada rasul-rasul

5) Beriman dengan hari akhirat

6) Beriman dengan takdir

A) BERIMAN KEPADA ALLAH adalah,

  1. Percaya Allah Itu Wujud (Ada)
  2. Percaya Allah Bersifat Sempurna
  3. Percaya Allah Tidak Ada Kekurangan

Continue reading