Hukum Sihir Dan Perdukunan

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Oleh : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Segala puji hanya kepunyaan Allah, selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar Muhammad s.a.w yang tiada lagi Nabi sesudahnya.

Akhir-akhir ini ramai sekali tukang-tukang ramal yang mengaku dirinya sebagai tabib (bomoh)  yang mengubati orang sakit dengan jalan sihir atau perdukunan. Mereka kini banyak tersebar di serata negeri dan orang-orang awam yang jahil ramai yang menjadi mangsa penipuan mereka. Maka atas dasar nasihat kepada Allah s.w.t. dan kepada hamba-hamba-Nya, saya ingin menjelaskan tentang betapa besarmya bahaya terhadap Islam dan umat Islam tentang bergantung kepada selain dari Allah dan bahawa sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dengan memohon pertolongan Allah Ta’ala saya katakan bahawa mendapatkan rawatan untuk mengubati penyakit dibolehkan menurut kesepakatan para ulama’. Seorang muslim jika sakit hendaklah berusaha mendapatkan rawatan dari doktor yang pakar, baik penyakit dalaman, pembedahan, saraf, maupun penyakit luaran untuk diselidiki apa penyakit yang dideritainya. Kemudian dirawat sesuai dengan ubat-ubatan yang dibolehkan oleh syara’, sebagaimana amalan ilmu kedoktoran. Dilihat dari segi sebab dan akibat yang biasa berlaku, hal ini tidak bertentangan dengan konsep tawakkal kepada Allah oleh kerana Allah Ta’ala telah menurunkan penyakit dan juga ubatnya. Ada di antaranya yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum diketahui. Akan tetapi Allah Ta’ala tidak menjadikan penyembuhannya dari sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka.

Oleh kerana itu tidak dibenarkan bagi orang yang sakit mendatangi dukun-dukun yang mendakwa mengetahui hal-hal ghaib, untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. Tidak dibolehkan juga mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, kerana sesuatu yang mereka katakan mengenai hal-hal yang ghaib itu hanya berdasarkan sangkaan-sangkaan belaka, atau dengan cara meminta pertolongan jin-jin. Dengan cara demikian dukun-dukun tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan kufur dan sesat.

Rasulullah s.a.w menjelaskan dalam berbagai hadithnya sebagaimana berikut :

a. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab “Shahih Muslim”, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Barangsiapa mendatangi ‘arraaf’ (tukang ramal), tidak akan diterima salatnya selama empat puluh hari.”

b. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w, Baginda bersabda, “Barangsiapa yang mendatangi ‘kahin’ (dukun) dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w.” (Hadith Riwayat Abu Daud).

c. Dikeluarkan oleh empat Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Nabi s.a.w dengan lafaz: “Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w.”

“Dari Imran bin Hushain r.a., dia berkata, Rasulullah s.aw bersabda: “Bukan termasuk golongan kami yang melakukan atau meminta ‘tathayyur’ (menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain), yang meramal atau yang meminta diramalkan, yang menyihir atau meminta disihirkan dan barang siapa mendatangi peramal dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w.” (Hadith Riwayat Al-Bazzaar dengan sanad jayyid).

Hadith-hadith yang mulia di atas menunjukkan larangan berjumpa peramal, dukun dan seumpamanya; larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang ghaib, larangan mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan; dan ancaman bagi mereka yang melakukannya.

Oleh kerana itu, kepada para penguasa dan mereka yang mempunyai pengaruh di negeri masing-masing, wajib mencegah segala bentuk aktiviti tukang ramal, dukun dan seumpamanya dan melarang orang ramai dari mendatangi mereka.

Kepada yang berkuasa hendaklah melarang mereka dari  menjalankan aktiviti-aktiviti di pasar-pasar, tempat-tempat awam atau di mana sahaja dan secara tegas membantah segala yang mereka lakukan. Dan hendaknya kita tidak tertipu oleh pengakuan segelintir masyarakat tentang benarnya dakwaan mereka kerana sebenarnya orang-orang tersebut tidak mengetahui perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun tersebut. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang tidak mengerti hukum dan larangan terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

Rasulullah s.a.w telah melarang umatnya mendatangi para peramal, dukun dan tukang tenung. Rasulullah s.a.w melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka katakan kerana perkara tersebut mengandungi kemungkaran dan bahaya besar, dan mempunyai kesan buruk yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan dusta dan dosa.

Hadith-hadith Rasulullah s.a.w tersebut di atas membuktikan tentang kekufuran para dukun dan peramal. Mereka mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib padahal mereka tidak akan sampai pada maksud yang diinginkan melainkan dengan cara berbakti, tunduk, taat dan menyembah jin-jin. Ini merupakan perbuatan kufur dan syirik kepada Allah s.w.t. Orang yang membenarkan mereka atas dakwaan mengetahui hal-hal yang ghaib dan mereka meyakininya, maka hukumnya sama seperti mereka yang mendakwa tersebut (iaitu jatuh kufur!). Dan setiap orang yang menerima perkara ini dari orang yang melakukannya, sesungguhnya Rasulullah s.a.w berlepas diri dari mereka.

Seorang muslim tidak boleh percaya  bahawa cara  yang dilakukan oleh para dukun itu adalah sebagai suatu kaedah rawatan. Contohnya, tulisan-tulisan azimat yang mereka buat, atau menuangkan cairan timah dan lain-lain cerita bohong yang mereka lakukan.

Semua ini adalah amalan perdukunan dan penipuan terhadap manusia; maka barang siapa yang redha terhadap amalan tersebut dan tidak menolaknya, sesungguhnya ia telah menolong dalam perbuatan bathil dan kufur.

Adalah tidak dibenarkan sama sekali seorang muslim pergi kepada para dukun, tukang tenung, tukang sihir dan seumpamanya untuk bertanya kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, pernikahan anak atau saudaranya, perkara yang berkaitan hubungan suami isteri dan keluarga, tentang cinta, kesetiaan, perselisihan atau perpecahan yang terjadi dan sebagainya. Semua itu adalah berkaitan dengan hal-hal ghaib yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapa pun kecuali Allah s.w.t.

Sihir sebagai salah satu perbuatan kufur yang diharamkan oleh Allah, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, tentang kisah dua Malaikat:

“Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji [imanmu]), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)”. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.” (Al-Baqarah, Ayat 102)

Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahawa sesiapa yang mempelajari ilmu sihir, sesungguhnya mereka mempelajari hal-hal yang hanya mendatangkan mudarat kepada diri mereka sendiri, dan tidak pula mendatangkan sesuatu kebaikan di sisi Allah s.w.t. Ini merupakan ancaman berat yang menunjukkan betapa besar kerugian yang bakal menimpa mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Mereka sesungguhnya telah menjual diri mereka dengan harga yang amat murah, itulah sebabnya Allah berfirman:

“Dan alangkah buruknya perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir itu, seandainya mereka mengetahui.”

Kita memohon kepada Allah kesejahteraan dan keselamatan dari kejahatan sihir dan semua jenis amalan perdukunan serta tukang sihir dan tukang ramal. Kita memohon pula kepada-Nya agar kaum muslimin terpelihara dari kejahatan mereka. Semoga Allah s.w.t. memberikan pertolongan kepada kaum muslimin agar senantiasa berhati-hati terhadap mereka, dan melaksanakan hukum Allah terhadap mereka, sehingga manusia menjadi aman dari kejahatan dan segala amalan keji yang mereka lakukan.

Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia!

Dipetik dan disaring dari http://www.alsofwah.or.id

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s