Dosa Besar – Sumpah Palsu

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman, bermaksud, “Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya”. (Surah Ali Imran, Ayat 77)

Al-Wahidi berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yang bersengketa tentang sebidang tanah yang mengadap Nabi s.a.w. Salah seorang darinya (yang sebenarnya tidak berhak) bermaksud untuk bersumpah, lalu Allah menurunkan ayat ini, maka dia membatalkan niatnya dan kemudian mengakui hak yang seorang lagi”. [1]

Abdullah berkata, “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya, dengan tujuan untuk mengambil sebahagian harta seseorang muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah ta’ala dalam keadaan Allah murka kepadanya”.

Al-Asy’ats berkata: Ayat ini, demi Allah, diturunkan berkenaan denganku. Satu masa dulu, ada pertelingkhan tentang tanah antara aku dengan seorang lelaki Yahudi. Tanah itu adalah milikku, tetapi si Yahudi menafikannya. Aku mengajukan perkara itu kepada Nabi s.a.w. Baginda bertanya, “Apakah kamu memiliki bukti”. “Tidak”, jawabku, lalu Baginda memerintahkan si Yahudi itu, “Bersumpahlah!”. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, jika dia bersumpah dia akan memperolehi hartaku?”. Maka Allah pun menurunkan ayat: “Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka…”, [2] yakni dengan harta benda duniawi yang sedikit, yang menjadikannya rela bersumpah palsu. “Mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat”, yakni pahala. “Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka”, yakni dengan kata-kata yang menggembirakan mereka. “Dan tidak akan memandang kepada mereka”, iaitu pandangan yang menyenangkan mereka, pandangan rahmat. “Dan tidak akan membersihkan mereka”, maksudnya tidak akan menambahkan kebaikan mereka dan juga tidak akan memuji mereka.

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, “Barangsiapa bersumpah atas harta seseorang muslim dengan tidak benar (dengan tujuan untuk memilikinya), maka dia akan berjumpa Allah (kelak di akhirat) dalam keadaan Allah murka kepadanya”. Abdullah seterusnya berkata, “Lalu Rasulullah membacakan satu ayat dari al-Kitab yang membenarkan sabda Baginda itu yang bunyinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya”. [3]

Abu Umamah berkata: Kami pernah berada di sisi Rasulullah s.a.w dan Baginda bersabda, “Barangsiapa mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga atasnya”. Lalu seseorang bertanya, “Walaupun ianya sedikit, wahai Rasulullah?”. Baginda menjawab, “Walaupun hanya sepotong kayu arak (sejenis kayu yang biasa dipakai untuk bersiwak, pent.)”. [4]

Hafsh bin Maisarah mengulas hadith di atas dengan berkata, “Alangkah keras sekali hadith ini! Tetapi, bukankah dalam kitab-Nya Allah telah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka…”.

Abu Zar meriwayatkan dari Nabi s.a.w bahawa Baginda bersabda : “Tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang-Nya, tidak disucikan-Nya, dan akan mendapatkan azab yang pedih”. Rasulullah s.a.w. mengulanginya sehingga tiga kali. Lalu Abu Zar berkata, “Celaka dan rugilah mereka, wahai Rasulullah, siapakah mereka?”. Baginda menjawab, “Orang yang melabuhkan bajunya (isbal) (kerana sombong–pent), orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menjual perniagaannya dengan sumpah palsu”. [5]

Baginda s.a.w bersabda, “Dosa-dosa besar itu adalah menyengutukan Allah, derhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan bersumpah palsu”. [6]

Bersumpah Dengan Selain Dari Allah

Termasuk juga dalam dosa besar ialah bersumpah dengan selain dari Allah seperti dengan Nabi, Ka’bah, malaikat, langit, air, kehidupan, amanah (yang merupakan terdahsyat di sini), nyawa, kepala, kehidupan penguasa, pemberian penguasa, tanah tertentu dan sebagainya.

Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah dengan bapa-bapa kamu. Maka barang siapa bersumpah hendaklah bersumpah dengan Allah atau lebih baik diam”. [7]

Dalam riwayat lain, “Barang siapa bersumpah janganlah dia bersumpah dengan selain dari Allah atau lebih baik diam”. [8]

Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Janganlah kamu bersumpah dengan berhala-berhala dan jangan pula dengan bapa-bapa kamu!”. [9]

Ada hadith lain yang menyebutkan bahawa (berhala-hala) ini adalah berhala (sesembahan) kaum Daus. [10]

Dari Buraidah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barang siapa bersumpah dengan amanah maka bukanlah termasuk golongan kita”. [11]

Juga dari Buraidah, Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Barangsiapa bersumpah lalu berkata, “Aku berlepas diri dari Islam”. Jika dia berdusta sesungguhnya dia seperti apa yang diucapkannya (telah keluar dari Islam) dan jika dia benar maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat”. [12]

Dari Abdullah bin Umar bahawa dia pernah mendengar seseorang mengucapkan, “Demi Ka’bah”, kemudian beliau berkata, “Janganlah kamu bersumpah dengan selain dari Allah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Barangsiapa bersumpah dengan selain dari Allah, maka dia telah kafir dan musyrik”. [13]

Sebahagian ulama’ mentafsirkan kalimat “maka dia telah kafir dan musyrik” adalah sebagai “taghlizh” (penguat), sebagaimana sabda Nabi s.a.w. dalam hadith lain:

“Riya’ itu adalah syirik”.

Rasulullah s.a.w juga bersabda, “Barang siapa bersumpah dengan mengatakan, “Demi Latta dan Uzza’ hendaklah dia mengucapkan Laa ilaaha illallah”. [14] 

Ada seorang Sahabat yang baru masuk Islam, sebelumnya dia sering bersumpah dengan mengucapkan kalimat tersebut. Kerana tidak sengaja, mungkin dia terlanjur, bersumpah dengan mengucapkan kata-kata itu. Maka Nabi s.a.w memerintahkannya untuk bersegera mengucapkan kalimat tauhid, “La ilaha illallah” sebagai kafarat (tebusan) dari apa yang sudah terlanjur diucapkannya itu.

NOTA KAKI

1. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir (7283) dari Asy-Sya’bi.

2. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2516/2357), Muslim (138) dan Ibnu Majah (2323).

3. Hadith sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7445) dan Muslim (138).

4. Diriwayatkan oleh Malik (2/227, Muslim (137), Ahmad (5/260), An-Nasa’ie (8/246), Ibnu Majah (2324), Ath-Thabrani (796) dan Al-Baihaqi (10/179).

5. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/148, 162), Muslim (106), Abu Awanah (1/40), Abu Daud (4087), At-Tirmizi (1211) dan An-Nasa’i (7/245)

6. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6675) dari Ibnu Amr.

7. dan 8. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3836, 6108, 6646, 6648), Muslim (1646), Abu Daud (3249), At-Tirmizi (1534) dan Ahmad (2/11,17) dari Ibnu Umar.

9. Diriwayatkan oleh Muslim (1648)

10. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7116) dari Abu Hurairah secara marfu’. “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga punggung wanita kaum Daus meliuk-liuk mengelilingi Zi Khalashah. Zi khalashah adalah berhala kaum Daus yang mereka sembah di zaman jahiliyah”.

11. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/352), Abu Daud (3253), Ibnu Hibban (4363), Al-Hakim (4/298) dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Ash-Shahihah (94) dan Shahih Al-Jami’ (6203).

12. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/335/356), An-Nasa’i (2/140), Ibnu Majah (2100), Abu Daud (3258) dan Al-Baihaqi (10/30) dari Buraidah. Disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Al-Irwa’ (2576) dan Shaikh Al-Jami’ (6421).

13. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/125), Abu Daud (3251), At-Tirmidzi (1535), Ath-Thayalisi (1896), Ibnu Hibban (4358), Al-Hakim (4/297) dan Al-Baihaqi (10/29) dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Ash-Shahihah (2042) dan Shahih Al-Jami’ (6204)

14. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6107) dan Muslim (1647) dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Ahmad (1/183), Ibnu Majah (2097), Abu Ya’la (719/736) dari Ibnu Hibban (4364) dan Saad bin Abi Waqas.

· Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar  dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s