Dosa Besar – Hakim Yang Jahat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah berfirman: “Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir”. (Surah Al-Maidah, Ayat 44)

“Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Surah Al-Maidah, Ayat 45)

“Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Surah Al-Maidah, Ayat 47)

Sebuah hadith yang diriwayatkan dari Buraidah oleh Hakim dan dinyatakannya sebagai hadith sahih berbunyi, “Hakim itu ada tiga; satu masuk syurga dan dua masuk neraka. Hakim pertama adalah yang mengetahui kebenaran dan menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran itu, maka dia masuk syurga. Kedua, seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang darinya. Ketiga, hakim yang menetapkan keputusan tanpa ilmu”. Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah dosa hakim yang jahil itu?”. Baginda menjawab, “Dosanya adalah sepatutnya dia tidak mahu dilantik sebagai hakim sebelum dia berilmu”. [1]

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Barangsiapa diangkat sebagai hakim di antara manusia, maka (seakan-akan) dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau”. [2]

Fudail bin `Iyadh berkata, “Sepatutnya hari-hari seorang hakim itu dua saja; sehari di pengadilan, dan sehari lagi dia habiskan untuk menangisi keadaan dirinya”.

Muhammad bin Wasi’ berkata, “Orang yang pertama dipanggil unuk dihisab pada hari kiamat kelak adalah para hakim”.

Aisyah rha. berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, “Pada hari kiamat kelak akan datang suatu masa bagi seorang hakim yang adil, (kerana beratnya hisab yang diterimanya) dia berangan andai dia tidak memutuskan perkara antara dua orang dalam kes sebiji kurma”. [3]

Mu’az bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya seorang hakim itu akan tergelincir ke dalam jurang Jahannam yang dalamnya melebihi luasnya Aden”. [4]

Makhul berkata, “Jika seandainya aku diminta untuk memilih antara menjadi hakim dan dipenggal leherku, nescaya aku memilih dipenggal leher”.

Ayyub as-Sukhtiyani berkata, “Sesungguhnya aku mendapati orang yang paling berilmu itu ialah orang yang paling jauh menghindari dari jawatan itu”.

Ats–Tsauri diberitahu bahawa Syuraih telah diangkat sebagai hakim. Ia berkata, “Siapakah orang yang telah memusnahkan beliau?”.

Malik bin Munzir memanggil Muhammad bin Wasi’ untuk menyandang jawatan hakim di Basrah, tetapi dia menolaknya. Kemudian Malik memaksanya, “Pilihlah sama ada kamu menerima jawatan itu atau aku akan membedalmu!”. Muhammad menjawab, “Kamu boleh melakukannya kerana kamu adalah penguasa. Dan sesungguhnya kehinaan di dunia itu jauh lebih baik dari pada kehinaan di akhirat”.

Wahab bin Munabbih berkata, “Jika seorang hakim berniat untuk berbuat zalim atau melakukan satu kezaliman, nescaya Allah akan memasukkan kekurangan ke dalam masyarakat negerinya, sampai ke dalam pasar, rezeki, tanaman, ternakan dan segala sesuatu. Jika berniat akan berbuat baik atau adil nescaya Allah akan melimpahkan berkat ke dalam masyarakat negerinya seperti itu juga”.

Pada suatu masa gabenor kota Himsh mengirim sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya, “Amma ba’du. Sesungguhnya kota Himsh telah hancur dan perlu dibaiki”. Maka khalifah pun membalas. “Bentengilah ia dengan keadilan dan bersihkan jalan-jalannya dari kezaliman!. Wassalam.”

Seorang hakim haram hukumnya memutuskan suatu perkara ketika dia sedang marah. [5]

Jika pada diri seorang hakim terkumpul sifat-sifat kurang ilmu, niat buruk, akhlak yang tercela dan kurang wara’ maka telah sempurnalah kerugian dan kerosakannya. Jika sudah begitu, wajib baginya untuk melepaskan jawatannya dan segera meninggalkannya.

Semoga Allah memberi kita keampunan, ‘afiyah, dan taufik untuk segala yang dicintai dan diredhai-Nya. Sesungguhnya Dia maha pemberi lagi Maha Pemurah. [6]

NOTA KAKI

1. Diriwayatkan oleh Abu Daud (3573), At-Tirmizi (1322), Ibnu Majah (2315), Al-Hakim (4/90), Ath-Thabrani (1154, 1156), Al-Baihaqi (10/116) dan ada syahid dari hadith Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Al-Qudha’i (317), Ath-Thabrani Al-Kabir dan disahihkan oleh Asy-Syaikh dalam Al-Irwa’(2614) dan Shahih Al-Jami’ (4446, 4447).

2. Diriwayatkan oleh Abu Daud (3571, 3572), At-Tirmizi (1323) dan Al-Hakim (4/90) dan Abu Hurairah. Dan dihasankan oleh Asy-Syaikh dalam Ash-Shahih (6594).

3. Isnadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad (6/75), Ibnu Hibban (5055) dan Al-Baihaqi (10/96) dari Aisyah. Lihat Dhaif Al-Jami’ (1516).

4. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam Al-Muntakhab (108) dan sanadnya dhaif.

5. Diriwayatkan secara marfu’ dengan lafaz “La yaqdhi al-qadhi baina itsnaini wa huwa ghadhban”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7158) Muslim (1717), Abu Daud (3589), At-Tirmizi (1334) dan An-Nasa’i (8/237) dari Abu Bakrah.

6. Ibnu Hajar berkata dalam Az-Zawajr (2/187): Ringkasnya: Bahawa jawatan ini termasuk jawatan yang paling berisiko dan celaan yang paling parah. Aku telah menyusun buku secara khusus tentang para qadhi yang jahat dengan judul Jamrul Ghadha liman lawalla al-qadha’. Dalam buku tersebut aku menyebutkan keadaan mereka yang sangat parah yang membuat telinga panas dan naluri suci mengingkarinya, disebabkan bahawa keghairahan untuk melakukannya sudah cukup untuk dapat memastikan bahawa mereka bukanlah orang yang bertaqwa dan bahkan bukan kaum muslimin. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi keselamatan dengan anugerah dan kemuliaan-Nya. Ulasan – Ini dikatakan pada masa dijalankan hukum yang telah Allah turunkan. Maka bagaimana agaknya pada masa dijalankan hukum yang bukan dari Allah? Kalau memang demikianlah keadaan mereka pada era di mana hukum asing yang diterapkan dan zaman yang penuh dengan rasuah? Kita mohon kepada Allah agar diberi keselamatan dengan anugerah dan kemuliaan-Nya.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s