Dosa Besar – Berkhianat Terhadap Harta Ghanimah (Harta Rampasan Perang), Harta Baitul Mal Dan Zakat

[Muat Turun Artikel – Format PDF]

Allah s.w.t berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Surah Al-Anfal, Ayat 58)

“Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan) berkhianat (menggelapkan harta rampasan perang), dan sesiapa yang berkhianat (menggelapkan sesuatu), ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu”. (Surah Ali Imran, Ayat 161)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Suatu hari Rasulullah s.a.w berdiri di tengah-tengah kami. Baginda menyebut tentang “berkhianat”, menganggapnya sebagai sesuatu yang besar, menganggapnya sebagai suatu urusan yang besar. Lalu Baginda bersabda, “Sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang mengerang. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul kuda yang meringkik-ringkik. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu, aku juga akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-ngembik. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang berharga. Ia akan berkata, “Wahai Rasulullah, tolonglah aku”. Maka aku jawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. [1]

Barangsiapa mengambil sesuatu dari harta ghanimah yang tersebut di atas sebelum dibahagikan kepada mereka yang berhak atasnya, atau mengambilnya dari baitul maal tanpa izin imam, atau dari zakat yang dikumpulkan untuk orang-orang fakir, pada hari kiamat akan datang dengan memikulnya di leher. Demikian seperti yang difirmankan oleh Allah, “Barang siapa yang berbuat khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu”.

Nabi s.a.w. pernah bersabda:

“Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah khianat kerana dia akan mengaibkan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak”. [2]

Ketika Ibnu Latbiyyah yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w untuk mengutip zakat datang dan berkata, “Ini untuk anda sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku”. Nabi s.a.w naik ke mimbar, memuji Allah dan lalu bersabda, “Demi Allah, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya kecuali pada hari kiamat kelak dia akan memikulnya. Aku tidak akan mengenal siapapun dari kamu yang datang menghadap Allah dengan memikul unta atau sapi yang merintih, atau kambing yang mengembik”. Lalu beliau s.a.w mengangkat kedua tangan sambil berucap, “Ya Allah, adakah aku telah menyampaikan semuanya?”[3]

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan, “Kami berangkat bersama Rasulullah s.a.w menuju Khaibar (dan kami memenangi pertempuran tersebut). Kami tidak mendapati ghanimah berupa emas ataupun wang. Yang kami dapat adalah makanan dan pakaian. Lalu kami berangkat lagi menuju lembah (Wadil Qura). Pada masa itu ada seorang hamba bersama Rasulullah s.a.w, hadiah dari salah seseorang bani Jidzam (iaitu Rafa’ah bin Yazid dari bani Dabib). Ketika kami sampai di lembah, hamba milik Rasulullah s.a.w itu melepaskan pelana unta Baginda. Tiba-tiba meluncur anak panah mengenainya dan dia pun menemui kematiannya. Kami pun berkata, “Alangkah indah sekali dia mendapatkan kesyahidan wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah pun bersabda, “Tidak, demi yag jiwaku ada di tangannya. Baju (yang dipakainya) itu benar-benar akan dipenuhi api yang menyala-nyala. Dia telah mengambilnya dari harta ghanimah yang belum sempat dibahagi-bahagikan”. Hal itu mengejutkan orang ramai. Lalu ada seseorang yang datang membawa satu atau dua utas tali kasut sambil berkata, “Aku mengambilnya ketika terjadi pertempuran di Khaibar”. Rasulullah s.a.w bersabda, “Satu atau dua utas tali sepatu dari api”. [4]

Abdullah bin Amru r.a. berkata, “Dalam rombongan Rasulullah s.a.w ada seorang lelaki bernama Karkara. Orang itu meninggal dunia. Nabi s.a.w bersabda, “Dia masuk neraka”. Maka ada orang mendatangi dan memeriksanya. Mereka mendapati sehelai jubah yang telah dicurinya dari harta rampasan perang”. [5]

Zaid bin Khalid al-Jahnit berkata, “Ada seorang lelaki yang telah mencuri harta rampasan perang pada peperangan Khaibar. Ketika dia mati, Nabi s.a.w tidak mahu menyembahyangkannya. Baginda bersabda, “Temanmu itu telah berbuat khianat dalam jihad fi sabilillah”. Kami pun memeriksa barang-barangnya dan kami temukan manik-manik orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham”. [6]

Imam Ahmad berkata, “Setahu kami Nabi tidak pernah menolak untuk menyembahyangkan mayat seseorang kecuali jika dia adalah seorang “ghaal” (pencuri harta rampasan perang) atau seorang yang bunuh diri”. [7]

Diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda:

“Hadiah yang diberikan kepada pegawai itu sama dengan harta ghulul”. [8] 

Masalah ini banyak sekali disebut dalam hadith. Sebahagiannya disebut dalam bab “az-Zhulmu” (tentang kezaliman).

Kezaliman itu sendiri ada tiga; Pertama memakan harta orang lain secara batil. Kedua, menzalimi orang dengan membunuhnya, memukulnya dengan pukulan yang mematahkan tulang atau melukainya. Ketiga, menzalimi orang dengan mencelanya, melaknatnya, mencacinya atau menuduhnya berbuat kejahatan.

Di Mina, Nabi s.a.w pernah berkhutbah yang isinya:

“Ketahuilah bahawa sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kamu haram atas kamu semuanya sebagaimana haramnya hari kamu ini, pada bulan kamu ini, di negeri kamu ini”. [9] 

Nabi s.a.w bersabda:

“Allah tidak akan menerima solat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil “ghulul” (perkhianatan)”. [10]

Kita memohon taufik kepada Allah untuk hal-hal yang dicintai dan diredhai-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pemurah Lagi Maha Memberi.

NOTA KAKI

1. Hadith diriwayatkan oleh Ahmad (2/426) dan al-Bukhari (73)

2. Hadith Hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/318,319), at-Tirmizi (1561), an-Nasa’i (7/131), Ibnu Majah (2852), at-Thabari (15655), Ibnu Hibban (4855) dan al-Hakim (2/136) dari Ubadah bin as-Shamit.

3. Sahih Sahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2597) dan Muslim (1832) dari Abu Hamid as-Saidi.

4. Hadth Sahih. Diriwayatkan oleh Malik (2/459), al-Bukhari (4234,6077), Muslim (115), Abu Daud (2711) dan an-Nasa’i (7/24) dari Abu Hurairah.

5. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3074) dan Ahmad (2/160) dari Ibnu Amr.

6 . Diriwayatkan oleh Abu Daud (2710), An-Nasa’ie (4/64), Ibnu Majah (2848), Malik (2/458), Al-Humaidi (815), Abdur Razzaq (9501), Ahmad (5/192), Ath-Thabari (5174,5175) dan Ibnu Hibban (4853) dari Khalid bin Zaid Al-Juhani dan hadith ini sahih

7. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak berkenan menyembahyangkan mayat yang masih meninggalkan hutang. Tetapi setelah selang beberapa waktu Baginda menyembahyangkannya berdasarkan hadith Abu Hurairah. Bahawa Rasulullah s.a.w pernah dijemput untuk menyembahyangkan seseorang yang meninggal yang masih menanggung hutang. Nabi s.a.w bertanya “Apakah dia ada hutang? Atau “Apakah dia ada meninggalkan sesuatu yang dipesankan untuk melunaskannya?”. Bila jawapannya dia ada meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya maka Rasul s.a.w menyembahyangkannya; jika tidak, Baginda s.a.w berkata kepada para Sahabat, “Solatkanlah teman kamu”. Namun ketika Allah telah membukakan kunci penaklukan berbagai kota, Rasul bersabda, “Aku ini lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dan ada meninggalkan hutang, maka akulah yang melunaskannya, dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya”. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/290), Muslim (1619), An-Nasa’i (4/66), Abu Daud (2955), dan Al-Bukhari juga meriwayatkan hadith seumpama ini (5371).

8. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/424), Ibnu Adi (1/300), Al-Baihaqi (10/138) dari Abu Hurairah dan Abdur Razzaq (14665). Ath-Thabrani Autsath(4969), Ibnu Adi (1/284) dari Jabir dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa (2622).

9. Hadith Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (105, 1741), Muslim (1679), Abu Daud (1948), Ibnu Majah (233) dan Ahmad (5/37,39) dari Abu Bakrah.

10. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/5), Muslim (224), Abu Awanah (1/235), At-Tirmizi (1), Ibnu Majah (273), Ahmad (2/20,39) dari Ibnu Umar. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/74), Abu Daud (59), An-Nasa’i (5/56), Ibnu Majah (271), Ath-Thabrani (505) dan Ath-Thayalisi (1319) dari Usamah bin Umair.

· Nota: Saringan oleh Kumpulan Web Darulkautsar dari buku terjemahan “Al-Kabair (Dosa-dosa Besar)’ karangan Imam Az-Zahabi. Buku terjemahan asal boleh dicapai di sini- https://drive.google.com/file/d/0B0r1wFGeMOw5eDdpZjM4a2YyRG8/edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s